HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 29

JPEG (Deze pagina), 579.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

W 27
’!
werkelijk eenige beteekenis heeft, dat zij nog geenszins als
een doellooze, als een nuttelooze vereeniging wordt aange-
j` merkt, zien wij in den blinden ijver, aan de verbitterde
C woede waarmede hare aartsvijanden, de jezuïeten haar dage-
lijks aanvallen! Toch zal deze boom der kennis gccns­e
zins ontworteld worden, als in een vetten grond aan een
stroom geplant, zijn blad niet doen verwelken, maar de
schoonste, de zegenrijkstc vruchten dragen!
O, Boom! nog heden zwaar van d’eelsten vruehtensehat,
1 WVaar vind ik d’eernaam toch die heel uw lof omvat?
i Ik zoek hem, maar vergeefs, ik kan het woord niet vinden.
Wel meldt de sage mij, dat englen kransen winden
{ Van tranenpaarlen, onbemerkt te zaam vergaard
Door reine brocderlicfde. Een eerprijs lief en waard
j Als deze, moge ook thans uw groene kruin versieren,
! Hij is uw rechte kroon, bij ’t feestlijk jnbelvieren.
" Ja, gij verdient dien krans, u tooie zulk sieraad.
! Hoeveel geheime zorg schenkt gij geen hulp en baat?
Gelijk de morgendauw de fletse bloem komt drenken,
Wrist aan droeven troost en lafenis te schenken,
j Gij wektet vaak in ’t oog der weeuw een vreugdetraan,
` En boodt der diep bedrukte uw hulp en bijstand aan.
,
i Yrijmetselaren! gij, die immer tracht te streven
Naar ’t heilig werk, dat onze Bouwheer -­ hoogverheven, .
Ontdaan van pralerij en hoogmoedsvormen - ziet,
Een pogen zelfs te rein voor ’t schoonste diehterlied:
j Wat zegt de feesttoon toch die opgaat van de altare,
. Wat zegt de bekerklank van de opgewonden schare,
t Wat zegt der wijzen spreuk, in de oude, heilge schrift?
Uw doel wordt door penseel, door beitel noch door stift,
Door harp, eimbaal noch lier, naar waarheid ooit geprezen!
Zijn invloed is alleen in ’t deugdzaam hart te lezen,
Het vlamt met tooverschrift in ’t vreugdestralend oog,
Trilt op der weezen lip, die lachend zich bewoog,
l