HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 27

JPEG (Deze pagina), 607.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

T
T 25
'
het voordeel bezitten van eene doeltreilcnde leerwijze te
M zijn. De maçonnieke wetten, de aard en de strekking
l dezer verceniging, de leden, kortom alles strekt het publiek
ten bewijzc, dat de leer, de gebruiken en symbolen niets be-
vatten, dat tegen de goede zeden of ’s lands wetten indruiseht.
Zij zijn van een ethischen, zuiver morcclen aard, zooals de
geest en de strekking van den bond zelf.
Wat nu den arbeid van de loge aangaat, deze is van
twceörlei aard, een zichtbare of stoffelijke en een geestelijke `
t of onzichtbare. Onder de eerste rubrieïr brengt men de wer-
ken van barmhartigheid en menschenliefde, de oprichting
en het onderhoud van liefdadige instellingen, de bevordering
van het volksonderwijs en andere leerscholen voor bescha-
ving en kennis. Deze zijde van de werkzaamheid der broe-
ders is niet van belang ontbloot; veel nood heeft zij gelenigd,
veel tranen gedroogd, veel zegeningen om zich heen verspreid.
'L In dit opzicht is zij echter niet de eerste vereeniging die l
Q in een dringende behoefte voorziet; veeleer is zij als Zeemres
V voor de zedelü/ce entïui/c/celiozg der medelcden in hun dagelijk-
.j sehen omgang aan te merken, steeds aansporcnde om hunne
Q liartstochten te leeren behecrschcn en te breidelen, wordt
l zij nimmer moede op de eeuwige denkbeelden van het ware,
{ schoone en goede te wijzen, hen vastheid van karakter in- ‘
i prentende, los te maken van vooroordeelen, hen op te
I wekken om recht te doen, humaniteit te beoefenen en licht
à te verspreiden.
De tegenwoordige tijd heeft der loge den plicht opgelegd,
de vruchten der hoogste geestelijke ontwikkeling, veredelend
als zij werken, in het bloed der natiön over te planten en
A deze opdracht is zoo grootsch, zoo edel, dat zij naar de
behoefte van den tijd altijd nieuwe vormen aanneemt en
een verjongd leven bezit. Om vrede en eendracht te bewaren,
onthouden onze werkplaatsen zich streng aan alle heerschende
godsdienstige twisten en politieke aangelegenheden; maar
ook zoo veel te meer ácücercu zij zich om tot bevordering