HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 25

JPEG (Deze pagina), 520.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

l
HOOFDSTUK Ill.
HET DOEL EN HET STEEVEN VAN DEN
VRIJMETSELAARSBOND.
j Behalve den heilzamen invloed die de vrijmetselarij op
T hare leden uitoefent, is zij nog van groote beteekenis, als
i een bond zijnde die zich aan de algemeene belangen der _
menschhcid laat gelegen liggen en als een alom verspreide
I vereeniging steeds nauwe vricndsehapsbanden aanknoopt. Znlk
l een verbond van vrije wereldburgcrs, die gelijkdenkenden en .
i geestverwanten te zamcnbrcngt en in zich opneemt, hen `
· niet in ketenen slaat, maar met vrije, lichtte torschen liefde-
banden aan elkander bindt en hun het ideaal eener volmaakte
; corporatie blijft voorspiegelen, heeft niet alleen recht van J
j bestaan, maar is zelfs meer dan elke andere noodzakelijk.
Reeds door dat het verschil in stand en de daaraan ver-
bonden privilegiön in de loge ophouden te bestaan en de
j vrijmetselarij slechts den mensch aan hare jongeren leert
` hoogachten, zoo legt zij in elk edel hart de kiem en baart
_ een prikkel om hen tot meerdere volmaking aan te sporen,
; om het eergevoel in hen aan te wakkeren en te doen ont- ‘
§ vlammen. Zoo vult zich de tempel met mannen van deu
j 1neest onderscheiden, van den nederigsten tot den hoogsten
j. stand! Toch werkt de tegenwoordigheid dier meer begun-
j stigden nimmer verstorend op de eensgezindheid, omdat allen
voor eene zelfde wet één zijn. Maar de gulle toon die bij
den gezelligen, ongedwongen omgang heerscht, zon haar
».