HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 23

JPEG (Deze pagina), 626.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

A 21
Tot het jaar 1723 hadden alle maçons do onbeperkte
vrijheid vergaderingen te beleggen; voortaan moest echter
de Groote Zoge daartoe bewilliging vcrleenon en werd be-
paald dat aan dit lichaam afschrift van de oude of reeds door
hen gemaakte huishoudelijke reglementen zon worden ge-
zonden, om na te gaan of deze ook in tweespraak waren
met de wetten en besluiten van de Groote Zoge; zoo ook
moesten de wijzigingen, voortaan daarin toibrengen, door `
de Hoofdloge worden gesanctionneord.
Reeds in 1725 vond de vrijmetselarij in Franlvrwc ingang;
sedert 1733 op Dziiösckevi bodem overgeplant, breidde zij
zich over alle deelen der aarde uit en vond zelfs de neger-
republiek Liberia, Indien en China voor haar geopend. Ook
in Iloizgarzje en Spanje zijn onlangs logos opgericht, zoodat
A met uitzondering van het land der Eskimoos, slechts Rzislmzcl
v en Ooszfemük van deze heilzame instelling zijn verstoken.
. Haar jongere geschiedenis te behandelen, zou ons te ver
j van ons plan afbrengen; slechts dit enkele mogen wij niet
l onvermeld laten: sedert zijn bestaan heeft die oude stam
meerdere stormen tc doorstaan gehad en zijne ontlokcn,
E bottende twijgjes geheel andere vormen zien aannemen; door
j den Paus bij herhaling met banbliksems getroffen, aanhoudend
jj vervolgd en onderdrukt, werd de bond in het midden der
vorige eeuw maar al te dikwerf door slnwe bedriegers tot
lage doeleinden misbruikt - wij behoeven slechts aan de
ji _ I'OZCI1l(ï111ZC1SS, de tompeliers, de geestenzieners e. d. g. m. tG
j herinneren ­- totdat hij echter in den latoren tijd met ver-
t nienwden glans, van dwalingen en misbruiken bevrijd en
gezuiverd, te voorschijn trad; met den geest des tijds voor-
waarts schrijdende en gelijken tred houdende, kan hij zich
, in een gewensohte uitbreiding verheugen en ziet zijn leden-
tal al meer en meer toenemen.
‘ Daar nu de vrijmetselarij een menschelijke instelling is,
kan het natuurlijk niet anders of de werkelijkheid zal wel
j niet altijd aan het ideaal beantwoorden. Men zal haar dus
[
r
l
al
il