HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 22

JPEG (Deze pagina), 610.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

D i
j 20 ’
iv overige den mensch tot sieraad strekkende deugden; uit
alle standen zou de maçonnerie vaderlandslievende staatsbe-
ambten, goede burgers, teedere echtgenootcn, zorgzame huis-
` vaders, trouwe vrienden vormen. Geestesvrijhcid moest de
levensader zijn, omdat slechts vrijheid de ondeugden, harts-
tochten en vooroordeclen bestrijden kan, een strijd die tot
hoogerc ontwikkeling voorbereidt en aan ’s menschen voor-
uitgang bevorderlijk is. Zoo luidden de Old Changes, die
eerbiedwaardige hoofdartikelen van het jaar 1723, welke de
vrijinetselaar door een gelofte zedelijk verplicht is als een
eerste wet te gehoorzamen. Voorts bepalen zij: zxOfschoon
1/de metsclaars in vroeger tijden in elk land verplicht wer-
zxden tot die natie te behooren ofden godsdienst van dat land
ate omhelzen, hoe deze ook zijn mocht, zoo wordt het toch
zrtegenwoordig verkieselijker geacht, hen alleen tot dien gods-
odienst te verplichten, waarin alle menschen overeenstemmen - .
unamelijk broederlicfde ­- maar om overigens elks bijzondere .
nopvaitingcn te eerbiedigen, zoo zij slechts goede en brave
zxmenschen zijn, reehtsehapen, eerlijke mannen, onder welke L
i xrbenamingcn of meeningen zij zich ook mogen voordoen.” j
l Kort daarop werd aan Dr. ANDERSON de eervolle taak à
opgedragen, uit de ingezonden oude oorkonden en logeboe­ j
ken een Cousiiluiie te ontwerpen; zij moest de hoofdartikelen j
der oude protocollen bevatten en volgens de heerschendc
tijdsbegrippen zijn ingericht. Op 27 Dec. 1721 overhandigde jp
hij de grondwet aan de Groote Zoge. Door een college van ?‘
M geleerde broeders onderzocht zijnde, werd zij, na wijzi­ N
ging van enkele bepalingen, goedgekeurd. Nadat 20 loges, die l
zich bij de Groote loge hadden aangesloten, de constitutie
hadden erkend, verscheen zij in 1723, onder den titel van:
The Oonsrfizfuáiorzs of the Freemasons, etc. te Lonoleoz in druk. ,
Sedert dien tijd geldt zij als oorkonde voor alle `Tl`1_j111Ci3SC­
laars die, van den geest dezer vereeniging doordrongen, zich l
niet door vreemde later ingevoerde besluiten van het rechte
pad lieten leiden.
1 e
z
l
il
il