HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 21

JPEG (Deze pagina), 636.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

r!
l
I
Q 19
l« bewind. Vele groote geesten van allerlei godsdienstige en
politieke richting trachtten uit het partijgewoel der vorige
tijden te geraken en een wijkplaats te vinden waar rust,
vrede en eendraeht heerschten; al spoedig spraken de accep-
A ted masons den vurigen wenseh uit, dat de kwijnende ver-
l eeniging der Vrije lletsela.ren volgens den geest van den
tijd mocht worden gewijzigd en beheerd.
j Dien wenseh zagen zij door meerdere uitstekende mannen
’ vervullen. Aan het hoofd stond de bekende natuurvorseher
4 DESAGULIER, de oudheidkundige PAYNE en een theoloog
; DR. ANDERSON. Na voleindiging en goedkeuring van eenigen
voorloopigen arbeid, vereenigden zich de vier bestaande loges
f tot een Groote- of Hoofdloge en op een dag van Jo11ANNEs
2 DEN DOOPER van het jaar 1717 werd met een meerderheid
U r van stemmen ANTON SAYER tot Gr00tmeest‘e2· gekozen. Hij 1
benoemde tot Opsicners den kapitein ELLIOT en den timmer-
man LAMBAL. Geheel in den geest, in navolging van en uit
eerbied voor de oude broederschap der Vrije Metselaren
volgens de overleveringen, hare wetten, vroegere gebruiken j
° _ en usantiën besloot men de werkelijke bouwkunst, de prac-
tische metselarij dus, aan dezen bijzonderen tak van hand-
V werkslieden over te laten, maar de geijkte kunsttermen en
?« teekens in eere te houden, welke in een iiguurlijken zin zou-
den worden toegepast.
Zoo ontstond uit de broederschap der Yrijc Metselaren een
Vereeniging, wier streven het werd den hoogst mogelijkentrap
van mensehelijke volmaking te bereiken, en met dien geest be-
t deeld, doortrok zij als een zuurdeesem, alle doelen der aarde, om
j een gemeensehappelijke bczitting van het geheele menschdom
te worden. Het zinnebeeldig op te trekken gebouw moest,
ver boven de door bouwlieden gestiehte socte tempels en
. godshuizen verheven, tot grondslag hebben de bevordering
des heils van de geheele mensehheid; deze veredeling der
bondsleden zou zich openbaren in zelfkennis, in zelfbeheer-
sehing, in zelfverlooehening, in werkzaamheid en in alle
2*