HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 20

JPEG (Deze pagina), 598.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

'
l
I
, » 18 i ä
i Op het einde der 16*16 eeuw en bij het begin der 17‘ï° slo­ jj
ten zich ook zij die geen handwerkslieden waren bij de loge
. der Frcemasons aan; ter onderscheiding van de eigenlijke met-
selaren werden zij met den naam van Accepicd Masoïzs - Aan-
V genomen Metselaars - bestempeld. .
Toen eindelijk na de voltooiing der St. Paulzoskerk de
vreemde bouwlicden Londen verlieten en het aantal broeders l
met den dag verminderde, zag men zich eindelijk en gelukkig N
genoodzaakt te besluiten: xxllat de voorrechten der maçonneric
oniet langer alleen door de werklieden zouden worden ge- A
unoten, maar dat voortaan ook personen uit alle rangen en 4
«· z/standen der maatschappij konden worden toegelaten, mits
z/zij behoorlijk voorgesteld waren, hunne opname goedgekeurd
zxwas en zij de gewone bondswijding wilden ondergaan/° Q
Door dit besluit erkenden de bouwlieden buiten machte te ­
zijn de broederschap te doen voortleven, dat zij hunne roe- l
ping, het bewaren, in cere houden en de verdere ontwikke-
ling van wettelijke en godsdienstige voorschriften en oude
eerbiedwaardige gebruiken hadden vervuld; het zwaartepunt
der corporatie zou dus voortaan in de rijen der aazzyeuo- j;
men broeders moeten worden gezocht. "
Al sneller en sneller had nu de terzijdestelling van het
wezenlijke handwerk, het ambacht, der Vrüc Metselaren plaats;
spoedig kreeg de vereeniging een geheel ander aanzien. i
In een nieuw kleed gestoken, een kleed dat nog op den
huidigen dag aan de eisehen des tijd voldoet, ging de bond
een nieuw, een verjongd leven te gemoet; in deze vormen
gehuld wordt ons deze verheven, schoone, koninklijke kunst
nu nog onderwezen, bleef zij voortleven en is als de bond j
der bonden aan het hoofd van alle denkbare corporatiën '
gesteld.
In het begin der 18dC eeuw, na de gemelde verspreiding j
der bouwlieden, waren er in Londen nog slecht vier loges; het ` l
handwerk was aan het kwijncn geraakt en maakte volstrekt
V geen vorderingen meer. T een kwam in 1714 George 1 aan het