HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 19

JPEG (Deze pagina), 626.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

'
17 ,.
13üC en 14iüC eeuw tusschen de tempelbouwers van Dzeizfsck V i
Zamcl en Groot-B¢·izftaniè' plaats grepen, werden de gebruiken
en de gewoonten der Duizfscke bouwloges meer en meer op
* dat eiland bekend. De Engclsche bouwlicden intusschen ge-
noten niet dezelfde vrijheid als de Duizfsche, maar werden
voor de wet als gewone handwerkslieden beschouwd en ston-
j den onder toezicht van de politie.
De meeste maçonnieke handvesten en oorkonden dateeren j
1 van de jaren 1427 tot 1460, terwijl waarschijnlijk de Ezzgelscbe
, bouwlieden het eerst de wetten hunner werkplaatsen in schrift
stelden. Zij hebben een sprekende overeenkomst met de oudste
verordeningen der Duitschers en verschillendaarvan slechts in
het aantal leer- en reisjaren; ook zorgden de Ezzgelsckc werk-
lieden meer dan die van het vasteland voor een geestelijke ont-
wikkeling, de aestetiek en het zedelijk gedrag hunner gezellen.
Het oudste document der Exzgelscke macons is door l’lALL1­
i _ WELL in het Britscke museum ontdekt en dateert uit de 1 5üC eeuw.
Langzamerhand ging de practische waarde verloren van ,
de oud­kerkelijke symboliek, die zoozcer het hoot`dbestand­
deel van het geheimzinnig onderricht der bonwloge uitmaakte, j
{ De beoefening van de oude klassieken had reeds lang aan de
philosophie een geheel andere richting gegeven. De boek-
{ drukknnst maakte de ontwikkeling meer algemeen en met
de hervorming ontstonden niet alleen juister denkbeelden
omtrent den godsdienst, maar ook omtrent alle overige tak-
ken der wetenschap; zoodoende was het mensehdom de stille
en bescheiden pogingen der metselaars op eens ver voorbij
gespoed. Hanne godsdienstige maar meer vrijzinnige mee-
, ningen omtrent kerkelijke dogma’s konden zij nu openlijk en
x onverholcn uiten; geen behoefte hadden zij meer aan een
symboliek, aan den tempelbouw ontleend, of aan geheim
onderricht; zoodoende werd de nauwe samenhang tusschen
de bouwlieden wel meer verbroken, maar ook toen kon de
A bond kiem schieten voor een nieuw leven en spoedig reeds
trad hij een geheel andere phase te gemoet.
{ 2
I
i

2