HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 18

JPEG (Deze pagina), 616.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

l ie .
toen de orthodoxie den hoogsten trap van haar bloei had
bereikt, het menseholijk verstand zich allerwege in stilte
toerustte om den val van het onderdrukte godsrijk te ver-
hoeden en bij de algemeen heerschende dwaalbegrippen en
volslagen onkunde, de fakkel en het licht der waarheid te ,
doen ontbrandcn. Banbliksem noch intcrdiet, brandstapel
noch auto’s-da­fé waren in staat de voortschrijdende ont-
monding van het mensehelijk geslacht tc keeren ofte stuiten. j
Nog vele in kerken aanwezige symbolen staan als sprekende
getuigen daar van het krachtig aandeel, dat de broederschap il
der Duitsche bouwliedeu aan de hervormingen heeft geno- à
men. Uit den aard hunner bezigheden kwamen zij met alle
standen in aanraking; zij kenden dus den toestand der kerk
en waren ooggetuigen van de ontaarding der priesterschap;
in beschaving overtroffen zij velen hunner tijdgcnooten, maar
ook door hunne veelvuldige reistochten, die zich niet alleen
tot Europa beperkten, maar tot diep in het oostelijk half-
rond uitstrektcn, hadden zij meerdere godsdiensten leeren ‘
kennen, een blik in verschillende leerstellingen geworpen en i
een reinere opvatting van het Christendom verkregen.
pF(f7'd7'lZ¢Z_{,‘.7CZlL7iLdC7iCZ was een deugd, die zij elkander als den
hoogsten plicht predikten en wier toepassing zij voortdurend e'
beoefenden, Waardoor hunne werkplaatsen een toevluchtsoord
worden voor allen, die minder bekrompen denkbeelden waren I
toegedaan en mitsdien door de dwecpzieke kerk aan vervol­
.ging blootstonden. Waar ook de bouwlieden hen vonden,
· steeds werden zij liefderijk opgenomen, als zij slechts deugd-
zaam, braaf en ervaren in hun vak waren; een gastvrij dak
. onttrok hen aan de bespiedende blikken der bloeddorstigc
inquisitie; hetgeen deze bouivlieden gemakkelijker viel dan I
aan leden der andere corporatiën, omdat alle klassen der x
maatschappij behoefte aan hen hadden en de strenge geheim-
houding hunner kunst de achterdocht der kerk niet zoozeer
opwekte of haar voedsel schonk.
Door de aanhoudende verhuizingen die omstreeks de
(
I