HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 17

JPEG (Deze pagina), 624.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

i è
VH
* 15
telken jare opnieuw gekozen moest worden, en alle geschil-
len te beslechten had. Alle overige broeders hadden voorts
ti dezelfde rechten en waren aan dezelfde wetten onderworpen.
J De handwerksgezel was verplicht den broeder-leerling in zijn
kunst te onderwijzen. Iedere maand vond een bijeenkomst
plaats, dan werden alle aangelegenheden besproken en rechts-
zittingen gehouden. De groote feesten werden gevierd op
den dag van Joèmmcs dan Dooper en op dien der zoogenaamde
War Ge/croamlezz, als de bijzondere sehutspatronen der ver- i
L eeniging. Elk die genoegzaam volleerd, gereisd en zich tot
i meester gemeld had werd aangenomen, mits hij van een
onbesproken naam was, zijn leergeld betaald en de belofte
van geheimhouding en gehoorzaamheid had afgelegd.
De aanneming in de broederschap ging met eenige zinrijke
gebruiken gepaard, tevens worden den noviee eenige begrip-
j pen van de arehiteetnnr en een mysterieuse getallenleer me-
degedeeld, die h.ij bij zijne bouwwerken in practijk lion
J brengen. Vooral waren hun de getallen 3, 5, 7 en 9 van
bijzonder belang en heilig; evcnzoo golden voor de kunst, E [
de kleuren geel en blauw, terwijl zij het wit ten opzichte j
i van hun geheim genootschap in ccre hielden. Evenzoo gold i
het saamgcknoopte koord, dat later somtijds boven de per-
[ talen werd aangebracht en dat op de broederlijke eensge-
zindheid betrekking had. Als zeer toepasselijke symbolen
jr beschouwden zij den cirkel, winkelhaak, hamer en duim-
stok, die spoedig in hunne werkplaats een moreele beteeke-
nis verkregen. Evenals in de kerk de priester zich in het
oosten bevond, zoo had de voorzittend meester daar zijn zit-
plaats; de beide opzieners der broederschap zaten in het
Westen, met het gelaat naar het oosten, als de bron van het
A licht, gekeerd. Deze drie waardigheid-bekleeders stelden zin-
nebeeldig de drie kolommen der werkplaats (wijsheid, kracht,
schoonheid) voor en waren tevens de vertegenwoordigers der
broederschap en van hare werkzaamheid.
De vereenigingen der bonwliedcn bestonden in cen tijd
`
J
J i
’ 1
ë
i i
[ I
j a