HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 16

JPEG (Deze pagina), 492.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

[E
;
ja
IJ
HOOFDSTUK II.
a
GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELAEIJ. L
‘ t
Om de waarde en het doel der vrijmetselarij beter te
kunnen begrijpen, om haar niet uit onbekendheid te mis-
kennen, dienen wij een vluehtigen blik op hare geschiedenis I
te werpen.
Eerst de nieuwere eritiek heeft den nevel, waarin hare J
geschiedenis gehuld was, grootendeels doen optrekken. Ter-
nauwernood kan men eerst in het begin der I3ü° eeuw met
eenige zekerheid den grond van haar bestaan vinden. Alles
wat men vroeger als een historisch verband tusschen de
vrijmetselarij en de oud Romeinsche bouwvereenigingen, tus- [
sehen haar en de missiën der OULDEEILS in Wales, tusschen I
haar en de Elezesiuiscáe mysteriën en de ESSENERS poogde W
aan te merken, is een vage damp omhoog stijgende uit
de oifersehalen voor ijdelheid en hoogmoed.
Als gcschiedkundig zeker is slechts den band aan te zien
dien de vrijmetselaarsbond gesloten had met de bouwvereeni­
gingen der middeleeuwen, in het bijzonder met de ö¢·0ede2·­ _
schep der sieeazkak/vers, wier organisatie en symboliek ons
wederom op den geestelijken invloed der Benedikzfüner orde
wijzen.
Aan het hoofd der steenhakkers-broederschap stond volgens
oude gebruiken en gewoonten een opperste -­ de voorzit-
tendc meester ­-- die bij vrije stemming, om zijn verdienste, _
J
I
1
l
l