HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 14

JPEG (Deze pagina), 609.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

I .
12
j algemeene, alleenzaligmakende kerk, maar wel het schaduw-
beeld van het goddelijke is. Slechts voor het ware, op v
F wijsheid, op vrijheid gegronde katholicisme is dit weggelegd,
omdat dit op de eeuwigewetten van de ontwikkeling der
mensehlieid is gegrondvest. ·
Het is een ijdele, vergeefsehe poging den naar verlichting
Q dorstenden tijd de geloofsbegrippen uit vroeger eeuwen te
willen opdringen; daar elke wetenschap, door den stroom
des tijds medegesleept, vorderingen maakt, is het onmogelijk j
dat die op godsdienstig gebied zou blijven stilstaan, als
evenzeer aan de wetten van den vooruitgang onderworpen zijnde
als elke andere. Overeenstemming van geloof is wel niet moge-
lijk, maar de eenheid in wil en handel op zedekundig gebied
is zeer goed bestaanbaar. De zedeleer vindt men in de incest
verschillende godsdiensten van bijna alle volken dikwerf
overeenstemmend terug, terwijl de groote gesehiedselirijver
der beschaving BUCKLE de opmerking maakt, dat op het ‘ï
gebied der zedekunde in het algemeen, weinig sporen van
j _ vooruitgang te bespeuren zijn. /1Doe wel en zie niet om" ­-
nlleb uw naaste lief als uw zelven" -- zijn oude en toch ­
eeuwig nieuwe geboden, die ook de vrijmetselarij hare jon- l
geren op het hart drukt!
Geen wonder dus, dat de errjmeiselarü den bekrompen _
geest der katholieke priesác¢·he0¢·scbap]2vj een doorn in het t
oog is! lllaar de bond dan ook wortel schiet, zegt J. VENEDEY
met allen grond, daar ondermijnt hij, zonder woorden te
verspillen, de onverdraagzaamheid, den haat, den strijdlust,
de zucht tot vervlocking der twistende kerk - daar onder-
mijnt hij, in een woord het jezuitisnie. Aohting en liefde
voor de mensehheid, die edele hoedanigheden, welke boven ll
alle kerkelijke oneenigheden verheven zijn, moeten balsem
’, gieten in de wonden die de eindelooze godsdiensttwisten in ·
i alle landen der wereld, in staat, in kerk, in het openbare
en het familieleven hebben geslagen. Waar men dit denkbeeld `
deelt en voor uitvoerbaar houdt, daar eindigt de haat en
t