HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 13

JPEG (Deze pagina), 550.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

Q,
ll
maar slechts hij, die in strijd met de heilige verplichtingen
der mensehlievenheid handelt, uit den bond worden uitge-
· sloten. Niet met zijne godsdienstige of politieke mecning,
i maar uitsluitend met zijne goede voornemens heeft de
vrijmetselarij te maken.
Naar arm of rijk vraagt geen vrijmetselaar,
Niet naar de taal, gesproken hier of daar,
Niet naar geloof, niet naar den godsdienst, neen,
ct Hij vraagt naar ’t hart, slechts naar het hart alleen!
Des levens vrucht, de daad is ’t die hij mint,
De daad, die (Voorsprong slechts in menschenliefde vindt!
Een zaadsoort strooit hij uit, ’t is wijsheidszaad alleen,
Niet op een enkle plaats, maar overal steeds heen. i
Schoon de vrijmetselaar met Strauss geheel verschilt,
En hier en daar, als steeds, verschillend vaandel tilt,
Toch reikt hij overal, in ’t Zuid of barre Noord ‘
D’oprechtc broeclerhand, meer door de daad dan ’t woord 4
it Zoo openbaart verlichting zich in mensehenmin! {
Zoo paart beschaving zich aan edlcn vrijheidszin!
Haar tempelwand dreunt door geen gillend’ oorlogskreet, r
i Wijl de vrijmetselaar vergeven wil, vergeet!
Naar Emil Rirfierskaas. ;
Zoo bestrijdt de vrijmetselarij zonder dat zulks het doel
harer stichting was, het valsche, op uiterlijke praal ge-
` gronde, mechanische, godsdienstlooze nltramontanisme en
bevordert het ware, innige en vrije katholicisme. /xDe vrij-
H metselarij is algemeen en alle op den geheclen aardbol ver-
spreide broeders vormen slechts eene loge.°’ Het ideaal: een
kudde onder een herder, de verbroedcring der geheele
menschheid kan door het valsche katholicisme nooit of
nimmer worden bereikt, juist `omdat het niet de ware,
1