HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 12

JPEG (Deze pagina), 586.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

`
f
sf
r
t
Q,
10

sprekende gcleerdheid en zoekt bij voorkeur de verzamel-
plaatsen, de brandpunten der beschaafde en geletterde
I wereld op. j
t Tegenover deze propaganda der duisternis mag die des '
l liehts, de vrijmetselaars­bond met andere woorden, niet ge-
ring geschat worden. Ofschoon volgens zijn constitutie niet
in het maatseliappelijk leven ingrijpende, boven partijhaat
A verheven, tegenover kerk en staat zich streng neutraal.
I , houdende, is hij toch eene wereldomvatlende corporatie, die
wel langzaam maar rusteloos voortwerkt, een schatkamer li
i voor de eeuwige denkbeelden der menschheid, een bolwerk
‘ tegen gewetensdwang, een kweeksehool voor verdraagzaam-
heid, humaniteit en mensehlievendheid en wiens beteekenis
zich het best laat afmeten en beoordeelen naar de altijd-
F durende vervloekingen der ultramontanen en de fanatieke
aanvallen van jezuitisme en katholicisme.
_ De bond beoogt en verheugt zich om de mensehheid, die j
door egoïsme, door verschil in stand, in beroep, godsdienst K
1 of nationaliteit onderling vervreemd is, door ware zelfop-
L olierende mensehlievendheid, tot eens- en vergevensgezinde
broeders te verheIl`en. W
l Zoo omvat de vrijmetselarij, evenals het blauwe firma-
ment onze aarde, alle nauwere levensbanden, en kan met
recht als de uitgebreidste, meest omvattende corporatie die "
denkbaar is, als de eerste, als de bond der bonden worden
' aangezien. Zij heeft den heehtsten grondslag omdat al hare
leden één zijn in denken en handelen en niet hun persoon-
lijk belang, maar dat van het algemeen als hun grootste
ideaal zoeken te bevorderen. Daarom tracht zij egoïsme j
overal uit te roeien, opdat zij eenmaal als een persoonlijke _
verwezelijking dier verhevene poging mocht worden aan-
T, gemerkt.
Daar nu van den vrijmetselaar enkel een getrouwe nale-
ving zijner zedelijke plichten wordt geëiseht, zoo kan hij die een
ander geloof en eenig ander geloofsbegrip omhelst geenszins,