HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 11

JPEG (Deze pagina), 610.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

v
9
nige regeerings­beginselen, waarop de moderne samenleving
is gegrondvest, een vereeniging welke tegenwoordig de ge-
r heele katholieke wereld bcheerscht - niet onthouden worden
dat het zijnen leden noch aan ijver, noch aan scherpzinnigheid,
noch aan standvastigheid ontbreekt, om, zij het ook op dc sluw-
ste wijze, het doelwit te bereiken. Het jezuitisme is er van
doordrongen, zooals BALMES verklaart, dat de twijfclzueht
aan het bovennatuurlijke hand over hand toeneemt en gelooft
dat het noodig is, dat eerst meerdere geslachten moeten
il voorbijgaan, zal cenig herstel te verwachten zijn. Daarom wil
het dan ook maar al te gretig de opvoeding der jeugd in
handen nemen, want hem wien de school behoort, behoort
ook de toekomst; ’t wil invloed uitoefenen op het staatsbe-
stuur, op de wetgeving, en boven alles wil het de literatuur,
dien spiegel der menschelijke ontwikkeling, vernietigd zien.
In ’t kort, het zoerkzf en rekent op de toekomst en in ge-
duld kan het ons ten voorbeeld strekken. Daarom broeders!
zijn we op onze hoede, dat wij het met gelijken ijver, met
gelijke standvastigheid en met vereenigde krachten tegen-
overstaan !
l Het katholicisme maakt overal, in de Vereeazigdo Stalen, l
in Ezzgelmzd, in eene Gmvizz lLxHN-HAHN, in een Lord j
• GREY, rllorkies van l{rPoN zelfs, en overal elders ont- j
zettendc veroveringcn; het ontwikkelt een toenemende werk-
zaamheid in de missiön van de Morgenlanden, zoowel als j
‘ in het verre Wllesten; regelmatig voortschrijdende sticht en
vestigt het religieusc instellingen van allerlei aard, waar l
het slechts even voet aan wal verkregen heeft; krachtig
L handhaaft het zijne eens verworven reehten, weerstaat moedig
. elke vervolging en toekent bij de minste vervolging ener-
gieke protesten aan; het verdedigt zijne leer met een wel-
*) Het is ons hoogst vereercnd te kunnen melden , dat de Prins
van WALES niet geaarzeld heeft de betrekking van Grootmeester
Nationaal voor Engeland en onderhoorigc bezittingen, op zich
te nemen.
9
i
i
i
«<
/