HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 10

JPEG (Deze pagina), 520.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

(
F
V
g v
ë
i
E
. HOOFDSTUK l. °
r PROPAGANDA voort LICHT OF DUISTERNIS.
v
· Op arendsvlengelen spoedt de zveáezzsckap voorwaarts;
T alles aan haar naspeurenden blik onderwerpende, laat zij geen
zaak ondoorzoeht, ontdoet haar van den dichten sluier waarin.
zij gehuld is en die voor ons oog de geheimen der natuur
. verborgen hield; overal en niet milde hand zendt zij hare
warme, verkwikkende lichtstralen om zich heen, en heldert
" de verborgenstc hoeken op, waar tot heden de duisternis gr
was ten zetel gestegen. En met die wetenschap, die niet te ‘
_ vergeefs den toegang tot onze tempels verlangde, staat
g de groote izjdsácwcging van dit oogenblik in het nauwste
verband, een beweging, die zich openbaart in een in prae­ i
tijk brengen der woorden vrijheid, selfhelp, hninaniteit,
waarheidsliefde en rechtvaardigheid.
Met zulke machten verbonden vreezen wij geenszins dat °
de overwinning niet voor ons is weggelegd, maar toeh heb-
ben wij het slagveld nog volstrekt niet vermeesterd. Daar- ·
tegenover stelt de vijand de macht der gewoonte, die der
onkunde en van de traagheid; daartegenover staat vóór alles
het nog steeds goed geretraneheerde kamp en sterke bolwerk I
van bijgeloof en van het jezuïtisme, dat uit een oogpunt _`
van heersehzueht en stolïelijk voordeel, belang heeft om
bijgeloof en vrees levend te houden.
En die lofspraak kan het jezuïtisme ­- een organisatie,
1 welke door haar hoofd en haar gemachtigde vertegenwoordi-
« gers zich onverzoenlijk vijandig verklaart tegen de vrijzin-
9