HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 690.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

7
_, hebben gezonden. (Kreten van ,,De Haagsche Conventie”.)
O, nonsens! wie daar riep van ,,De Haagsche Conventie"
wist niet waarover hij sprak; er waren bovendien reeds
’ Indiërs en Japanners in den oorlog betrokken. De Britsche
4 Regeering zou volkomen recht hebben gehad met Indiërs
te vragen Duitsch Zuicl-West te bezetten, en kon die men-
sehen na den oorlog hebben toegestaan zich daar te vesti-
gen. Zou dat, vroeg hij, in het belang van Zuid­Afrika zijn
geweest, en zouden hun moeders zulk een staat van zaken
met een gerust hart hebben aangezien? (Geroep van
,, lkona”).
De Keizerlijke Regeering kon de Australiërs, die hier
voorbij gekomen zijn, hebben gevraagd het werk voor haar
te doen, of zij konden vrijwilligers hebben gevraagd onder
de Engelsche bevolking in Zuid-Afrika -- en zij zou ze ge-
kregen hebben. (Toejuichingen). Neen, hij was er trotsch
op dat de Unie-Regeering het verzoek gekregen had het
werk te doen. Na zeer ernstige overweging had de Regee-
ring besloten den weg te volgen dien zij hield voor den weg
van plicht en eer - (toejuichingen) ~ een weg die tevens
voerde tot het welzijn van Zuid­Afrika.
VOLSLAGEN ONZIN.
Te beweren dat daarmee dit land den oorlog aan Duitsch­
land had verklaard was de meest volslagen onzin dien hij
i ooit gehoord had. Dat soort van bewering was eenvoudig
een poging tot misleiding van het volk tegen beter weten
in. (Toejuichingen). Het Parlement had met een meerder-
` heid van Q2 stemmen tegen twaalf de handelwijze der
I Regeering goedgekeurd. Tegenwoordig evenwel werd er
in Zuid­Afrika een nieuw soort leer gepredikt, dat nl. de
meerderheid moest buigen voor de gevoelens der minder-
heid. Hij wenschte zijn hoorders te waarschuwen tegen
die leer die slechts tot verderf kon voeren. De weg
dien men besloten had te kiezen was vol zwarigheden,
maar het was de eenige die eerlijk en manlijk heeten mocht.