HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 696.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

6
steld was, en daarmee zouden zij v00r zich zelf een grooter ,
toekomst scheppen dan anders mogelijk zou zijn. (Toe- l
juichingen).
Daarom kon hij geen ander antwoord geven op het ver- ’
zoek van de Keizerlijke Regeering dan ,,Wij zullen de be- 4
doelde punten in Duitsch Zuid-West bezetten." (Luide
toejuichingen). Als hij het verzoek geweigerd had, zou er,
naar zijn meening, voor de Regeering geen andere uitweg
zijn overgebleven dan af te treden en een andere Regeering
te laten uitmaken wat haar te doen stond. Zij hadden een-
voudig moeten zeggen: ,,Het is beter dat wij plaats maken
voor anderen". Niets zou voor de Regeering makkelijker
zijn geweest dan heen te gaan. Maar zou dat in het belang
zijn geweest van Zuid-Afrika? ,,Ik heb nooit iemand in den
steek gelaten als mijn hulp noodig was", riep Generaal
Botha temidden van toejuichingen, ,,en ik ben niet van
plan dat ooit te d0en." Maar zouden de tegenwoor-
dige onruststokers gezegd hebben dat de Regeering goed
gehandeld had als zij het verzoek der Keizerlijke Re-
geeringniethad ingewilligd ? Hij dacht van niet ; zij zouden
gezegd hebben: ,, Kijk h oe ze hun verplichtingen in den steek
laten". Maar, zeide Generaal. Botha, als de Regeering dien
anderen weg gekozen had, zou het onvermijdelijke gevolg
geweest zijn dat kwaad bloed was gezet tuschen Hol-
landsche en Engelsche Zuid-Afrikaanders, en alle ver- A
trouwen in Zuid­Afrika zou bovendien heen geweest en
een diep rampzalige staat van zaken geschapen zijn. Er
waren echter ook menschen die zeiden: ,,Zit stil met de
armen over elkaar en blijf neutraal, dan zal Duitsch Zuid-
VV est als een rijpe appel in je schoot vallen". Hij was blij
dat de Britsche Regeering haar vertrouwen in Zuid-Afrika
getoond had door dit land te vragen hetwerk te doen waar-
van hij gesproken had. De Britsche Regeering was vast-
besloten Duitsch Zuid-VVest-Afrika te nemen, en als de
Zuid-Afrikaansche Unie haar plicht niet had vervuld,
zou misschien de Keizerlijke Regeering 50.000 Indiërs