HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 647.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

4
tweede Napoleon te boek te staan. En daar was nog iets
anders, dat hem en anderen die den toestand hadden over- l
wogen volkomen duidelijk was geworden: Duitschland was
zoekende naar eene plaats voor zijn overbevolking, en dit
land (Zuid­Afrika_) leek den Duitsehers een vet lam klaar voor ,,
den slachter. Duitsehe handlangers brouvvden met hun op-
roerige taal al heel wat kwaad in Zuid-Afrika. Maar de
Duitsehe schild pad had ditmaal zijn kopte ver uit zijn schild
gestoken en liep gevaar van vertrapt te worden. Hij deed
een beroep op zijn hoorders om de Regeering te steunen in
haar maatregelen ten beste van Zuid-Afrika, en hij ver-
klaarde mededeelingen te bezitten omtrent Duitsehlands
eerzuehtige plannen met Zuid-Afrika die de menschen de
haren zouden te berge doen rijzen. (Toejuiehingen). Wat
had men er aan, vroeg hij, te praten zooals sommigen deden
en te trachten vijandige gevoelens tegen Engeland te wek-
ken. Zulk gepraat kon slechts leiden tot een minder goede
verstandhouding tusschen Boer en Brit. Hij hield staande
dat, na de harde tijden die hadden doorgemaakt, het ‘
ieders plicht was eensgezind samen te werken. Zou het
edel en eerlijk zijn hunnerzijds te handelen zooals sommige
menschen voorstelden, en dat nog wel na de geloften die zij
in het verleden hadden afgelegd? Waar zou vijandigheid
tegen Engeland voor dit land op neer komen? (Een stem:
Eeuwig verderf). Hij {Generaal Botha) was op dit oogen-
blik de verantwoordelijke persoon in dit land, en dat zoo A
zijnde wensehte hij de positie ieder naar waarheid voor
oogen te stellen. Hij werd geleid door een waarachtige en
oprechte liefde tot zijn volk, en deed voor niemand onderin A
vaderlandsliefde.
ina EENIGE YVEG.
Hij was niet minder dan ieder ander bereid tot de
grootste opofferingen voor Zuid-Afrika. Maar hij wensehte
hun te zeggen dat voor het volk van dit land slechts twee
wegen open waren: die van trouw en steun, en die van
l