HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 632.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

'7 /7 sf`, I. "
E REDEVOERING VAN GENERAAL BOTHA GE- (
l HOUDEN TE BANK OP 28 SEPTEMBER 1914.
l
I
l
l Nooit tevoren had men in Bank zoo’n toevloed van
F menschen gezien als vandaag. Van alle kanten kwamen
i boeren opzetten, te paard, in auto’s, in Kaapsche karretjes,
W ja zelfs in oude ossewagens. Verscheidene wegen die naar
het station voerden waren zwart van de menschen, en
r tegen tien uur krioelde de groote open ruimte achter het
station van een drieduizend boeren, terwijl de toevloed
, bleef aanhouden, zoodat bij de opening der vergadering
j om elf uur ruim vijfduizend man, naar schatting, aanwezig
p waren.
Het tooneel dat zich opdeed was bijzonder schilderach-
_ tig. Ouderwetsche ossewagens, Kaapsche karretjes en
f auto’s vormden een halven cirkel waartegenover een breed
podium was opgericht. Oude grijsbaarden in hun eigen-
aardige veld-kleedij, oude ,,tantes" met haar ,,kappies" op,
jonge meisjes in lichte costuums, en burgers in de uniform
der ,, Citizen Defence Force" zaten dooreen en voerden met
l elkander drukke gesprekken. Niet de minst belangwek-
l kende groep in dit schouwspel was het commando burgers
op hun stevige ponies, die, met hun geweren gewapend,
door hun flink uiterlijk vertrouwen wekten. Toen even
` voor tienen Generaal Botha van de voornaamste boeren
uit het district vergezeld, uit zijn rijtuig stapte, rees er een
gejuich uit de menigte op, dat zich herhaalde toen de
Eerste Minister op het podium verscheen. Hij werd bege-
leid door de heeren H. S. Theron, ,,l/linister of Lands",
l j. A. Neser, Sir Thos. Cullinan en een aantal andere wel-
bekende politici.