HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 686.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

IB
deze moeilijkheden besefte hij dat God regeerde en het volk
’ zou bestieren om te doen wat goed was. ,,En wetend en
geloovend dat zulks het geval was, heb ik gezegd: ik zal
de verantwoordelijkheid op mij nemen en het bevel aanvaar-
_ den - (toejuiehingen) - en ik vraag u mijn handen te
i sterken opdat de opperste gerechtigheid zijn beloop hebbe".
(Toejuichingen). Voorts sprak hij gevoelvol van den dood
van Generaal De la Rey. Op Zaterdagavond, veertien
dagen tevoren, had hij van Generaal De la Rey afscheid
. genomen, die hem en Generaal Smuts vaarwel had ge-
A zegd. Tien minuten vroeger had hij in den Senaat geluis-
terd naar Generaal De la Rey's verklaring dat hij, in weer-
wil van gewetensbezwaren, de Regeering zou steunen in-
' dien de Regeering de onderneming mocht doorzetten. Dat
was groote en waarachtige vaderlandsliefde, dat was de
ware houding voor een goed patriot.
Generaal Botha gaf vervolgens uitleg van de wetten die
in den loop der laatste zitting van het Parlement waren
aangenomen, en herinnerde aan de proclamatie die was
afgekondigd om een eind te maken aan leugenachtige ge-
‘ ruchten. Hij deed een beroep op zijn hoorders om Duitschen
agenten geen gelegenheid te verschaffen tothet verwekken
van onlusten. Ten slotte verklaarde Generaal Botha ieder
te tarten hem te toonen waarin hij willens en wetens iets
gedaan had tegen de belangen van Zuid-Afrika. Hij was
’ maar een mensch en kon fouten begaan hebben, maar al
. wat hij gedaan had had hij altijd te goeder trouw gedaan.
Hij verlangde zijn volk te dienen, en mocht ook zijn tijd niet
lang meer zijn - zijn haar begon te grijzen en zijn gezond-
I heid was niet al te best - hij zou altijd voortgaan met te
doen wat hij geloofde in het waarachtig belang van het
volk te zijn. ln het verleden hadden zij een smettelooze
en edele geschiedenis gehadt zij hoorden op dien weg
voort te gaan en alles te vermijden wat naar verraad
zweemde. Daarom verwachtte hij dat iedereen de Re-
geering zou steunen in de door haar ondernomen actie.