HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 650.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

I2
zou worden gedaan. Hij wenschte de mannen die niet uit- .
trokken aan te raden hun ploeg ter hand te nemen en hun
best te doen hun oogst te vergrooten. De markten der
wereld stonden voor hen open, en hij verwachtte dat zij
meer dan ooit zouden zien te produceeren. Om de bewering ·
te weerleggen dat de ,,Defence Act" niet toeliet dat de
krijgsmacht der Unie de grenzen der Unie overschreed,
las Generaal Botha aanhalingen uit artikel 1, 76 en 77 voor,
waarin sprake is van ,,binnen of buiten de Unie". Voort-
. gaande, uitte Generaal Botha zijn leedwezen over de hou- '
ding van den Heer Beijers, die door zijn aftreden den staat
van zaken veel moeilijker had gemaakt.
Hij betreurde het zeer dat zijne oude kameraad met wien .
hij door dik en dun gegaan was zulk een houding had aan-
genomen, en zijn aanvrage om ontslag aan de kranten had
gezonden nog voor ze in zijn (Generaal Botha's) bezit was.
Hij wenschte evenwel eerst met den heer Beijers een onder-
houd te hebben voor hij meer over dit onderwerp zei. De
j tucht in de krijgsmacht der Unie moest zwaar geschokt zijn
i door de houding van den heer Beijers en eenige andere
officieren. Zij konden in de ,,Defence ./-ct" lezen dat zoodra i
het land in staat van oorlog was geen officier zijn ontslag
indienen kon.
7 BEl_lERS’ POLITIEK MANIFEST. ’
l Daarom betreurde hij het te meer dat officieren hun ge- ‘
voelens van trouw en vaderlandsliefde niet sterker hadden
doen gelden dan gevoelens waaraan zij thans hadden toe- _
gegeven. De wijze waarop de heer Beijers zijn ontslag had
. ingediend had hem diep gekwetst, omdat het door den heer
Beijers gepubliceerde document niet veel anders was dan
i een politiek manifest. Als de heer Beijers welbewuste ge-
wetensbezwaren had gevoeld had hij zulks hooren te zeg-
j gen, maar al dit geschreeuw in zijn brief kon niet nalaten
een slechte uitwerking te hebben. Maar te midden van al
i