HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 719.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

II
_ boden. De heerBeijers had in dien zin gesproken en gezegd
dat de Duitschers hun spijt hadden betuigd. Daarvan had
de Regeering der Unie tot op dezen dag geen woord ver-
nomen, en indien er menschen of ambtenaars waren die
·. daaromtrent inlichtingen bezaten zonder die aan de Regee-
ring over te leggen, waren dat, naar zijn meening, bedrie-
gers van het volk. (Toejuichingen). Maar als een beginsel-
vraag deed het er weinig toe of de Duitschers de grens
hadden overschreden of niet. Dit land was in een staat van
“ oorlog, en ipso facto hadden zij hun plicht te doen. Eenigen
tijd geleden, vervolgde Generaal Botha, had hij al de com-
mandanten te Pretoria bijeengeroepen, en zij hadden op-
dracht gekregen hun mannen aan te zeggen zich gereed te
houden. De positie was aan de commandanten uiteen-
gezet. Hij wenschte met stelligheid te verklaren dat de
aanzegging aan het volk om zich gereed te houden ni1n­
mer bedoeld was als een bevel om op te trekken naar
Duitsch Zuid-West-Afrilqa. Maar men kon met officie-
ren geen debat gaan voeren over den staat van zaken.
Een man kon niet tegelijkertijd een politicus en een sol-
daat zijn. Wie wenschte soldaat te wezen, had op en top
soldaat te zijn, wie de politiek verkoos bedroog het volk
met officier te blijven. (Toejuichingen). Ollicieren of sol-
daten konden geen verantwoordelijkheid op zich nemen
y voor wat hun bevolen werd te doen, zij hadden hun orders
uit te voeren, en de verantwoordelijkheid voor die bevelen
berustte bij de Regeering, die verantwoordelijk was tegen-
over het Parlement. Indien officieren hun bevelen niet ge-
j, hoorzaamden, schreef de wet voor dat tegen hen moest
worden opgetreden. (Toejuichingen). Hij betreurde ten
zeerste de houding door sommige ofhcieren aangenomen
toen de Regeering besloot dat de veldtocht naar Duitsch-
Zuid-West zou worden ondernomen, Er was toentertijd
bepaald dat niet de ,,Citizen Defence Force" zou worden
uitgezonden, maar dat de veldtocht zou ondernomen wor-
den 1net vrijwilligers en dat al het werk door vrijwilligers