HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 660.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

IO
Duitschland ? -~- Duitschland zat met zijn armen over I
elkaar en bleef neutraal (kreten van ,,Schande"). Duitsch-
land bleef werkeloos toekijken terwijl de twee Republieken
werden opgeslokt, ja het droeg zelfs bij tot haar nederlaag. .
Toen hij (Generaal Botha) de Engelsche troepen aan de ·.
Toegela had verslagen, was het de Keizer die den raad gaf
aan de Engelschen om door den Vrijstaat te trekken. De
veldtochtsplannen, die tot het Engelsche succes leidden,
waren voorgesteld door niemand anders dan den Keizer.
En President Kruger werd op de Duitsche grens beleedigd ~
en keerde terug.
DUITSCHLANDS STREVEN.
Hij had niets tegen het Duitsche volk, ging hij voort, en
hij bewonderde de Duitschers voor hun vele goede eigen-
schappen. Maar onder den Keizer zou er geen vrijheid zijn
voor menschen als de Zuid­Afrikaanders, en zij die op een
overwinning van Duitschland hoopten, handelden in strijd
met hun eigen belangen. Duitschland streefde naar het
j bezit van Zuid­Afrika. Generaal Botha beschreef vervol-
gens in korte trekken de gebeurtenissen op de grens van
Duitsch Zuid­VVest-Afrika, en merkte op dat, in strijd met
sommiger bewering dat de Duitschers nooit de grens der
Unie hadden overschreden, de magistraat van Rietfontein
thans een gevangene der Duitschers was. En op een andere i
plaats, een mijl of vijfentwintig binnen het grondgebied der
Unie, waren twee man in een schermutseling gedood. l/[aar
het deed er weinig toe of zij de grens hadden overschreden jj
of niet, aangezien het Parlement besloten had dat de Unie
zou handelen overeenkomstig het verzoek der Keizerlijke
Regeering, en daaraan waren zij verplicht zich te houden.
Maar hij legde er den nadruk op dat de Duitschers het eerst
de grens waren overgetrokken. Er was beweerd dat de
Duitschers het weliswaar hadden gedaan, maar later hun
verontschuldiging voor die grensschending hadden aange-