HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 710.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

_ 9
, Maar dat was niet een zaak die hier viel uit te maken; die
l` zou op de slagvelden van Europa worden uitgevochten.
j i (Toejuiehingen). ,,l/[aar als het ten slotte beslist wordt",
ging de Eerste Minister voort, ,,dat Duitsch Zuid­West
{ Britsch zal worden, dan zullen wij een stem in het kapittel
· willen hebben, opdat het een deel worde der Unie. (_l-uide
toejuichingen). En wat zouden we te zeggen hebben indien
we hier als neutralen stil zaten met de armen over elkaar i?
Om defensieve redenen zou Zuid­Afrika de Keizerlijke
Regeering helpen, en hij verheugde zich te kunnen zeggen
dat er een nauwe samenwerking plaats had tusschen de
. Regeering van de Unie en het Keizerrijk. De Keizerlijke
Regeering steunde Zuid­Afrika op alle mogelijke manier
om de eens begonnen onderneming tot een volledig succes
te voeren. Wat geweren, kanonnen, bewapening en ammu-
nitie betrof, Zuid-Afrika kon er zooveel van krijgen als het
maar wilde. (Toejuichingen). Daar was iets anders, zei
Generaal Botha, waarop hij de aandacht wou vestigen. Er
was gezegd dat Duitschland het eenige land was dat gedu-
rende den Boerenoorlog de Transvaal en den Oranje-Vrij-
staat gunstig gezind was geweest. Hij echter wenschte er
nadrukkelijk aan te herinneren dat in die dagen geen land
meer voor de twee oorlogvoerende Republieken had ge-
daan dan het kleine Holland. (Luide toejuichingen). ja, of-
schoon het kleine Holland zijn eigen neutraliteit in gevaar
Q bracht, deed het zijn uiterste best voor zijn broeders in de
Transvaal en den Oranje-Vrijstaat. België was in dezelfde
positie en deze twee kleine landen droegen tot onzen ambu-
Q ' laneedienst zooveel ze maar konden bij. (Luide, langaan-
houdende toejuichingen). En wat deed Frankrijk? Het ont-
ving hun geliefden President Kruger met open armen in
l/larseilles. Toen hij daar aankwam werd hij door het volk
van Frankrijk op de handen naar Parijs gedragen, en, ware
Frankrijk er toe in de gelegenheid geweest, het zou tusschen
beide zijn gekomen om de onafhankelijkheid der beide
Republieken te handhaven. (Toejuichingen). lin wat deed