HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 9

JPEG (Deze pagina), 555.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

i
x
l
l Inleiding.
l
het verschijnen der laatste brochure 1) over deze her-
senschiniinige kwestie, schreef de Zufp/a. (Q'/.: ,,Als
het zoo doorgaat zal de lectuur over de erfeniskwestie van
Pinrnn T1«:Y1.1«1n van mnt Hunsr binnen enkele jaren den
oinvang van eene flinke bibliotheek hebben bereikt."
Nu niets is 111CC1` waar dan deze bewering. Zeer vele
; pennen zijn reeds in beweging gebracht, zoowel door hen
die een optimistischen, als door hen die een pessiniistisehen
l kijk op deze zaak hadden. Schier alle bladen wijdden er
l g r o ‘o·‘ rr. ari . - rai, arti 1 rn die 1net graagte
l werden gelezen. Toch is de belangstelling aanmerkelijk
l vertlauwd, da11k zij juist al dit gesehrijt`. Dit laatste is
­ zooals ieder zal begrijpen -- een gunstig resultaat.
Minder gunstig en waarlijk jïll1lll101‘ is het feit, dat het
D publiceeren der verschillende nieeningen, aanleiding· is ge-
weest tot het ontstaan van vele ,,war1ne hoofden doch
koude harten." Meerinalen toch bleek het, dat die het
dwaze hunner denkbeelden mocsteiz, toegeven, kwaad werden,
{ Wellicht omdat hunne schoone luehtkasteelen daarmede in
" eens als in rook vervlogen. Doch zoo is nu eenmaal het
l menschdoin, zoo is het steeds geweest en zoo zal het wel
i blijven ook. Dit laatste als troostwoord!
f Voor ruim een jaar bestonden er een groot aantal erfge-
l 1) Nädgnleiding der brochure van ,,Ons Belang.”
l
1
l
l