HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 7

JPEG (Deze pagina), 452.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

U
§
EGTI woord VOO|`3.1°.

ï Deze brochure ziet het licht, naar aanleiding cler twee ge-
a sehrtfges, nader omschreven in clit werkje.
Het onoge [voor ele leiclers eler z.g. erfgenamen onaangenamn
ä zijn, toch heb ik jnvj stellig ·voorgenorne-n hen steeils van repliek
l te dienen.
li N anwkeurrige onrlerzoekingen hebben mij de stellige overtuiging
gegeven, dat de geheele kwestie totaal hersensehtnivnig is.
E Ik acht het clan ook mijn plicht, steeds te blijven waarschuwen.
Genoegen cloet het niet bijna zekerheid te kunnen consta-
teeren, clat ole erfeniskwestie spoedig zal opgeteeke·n<l staan in
cle geclenkrollen eler historie.
Onze nazaten zullen verrnoeclelzgk nog ·u#el eens een vroolgk
I oogenblikje hebben, wanneer van ele liehtgeloovigheiil hunner
{ 19G en 20m eeuwsehe uoorvacleren lezen.
Haarlejn, W'. P. J, OV ERZU EER.
K Juli 1903. _
{
I
F
I
i
i
2
`
ä