HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 33

JPEG (Deze pagina), 623.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

;
.; 1
l - 26 - t
@1
Anne. 17.
l . . . 1
T De leden zullen, na kennisneming van hun aandeel in de gl
toegewezene nalatenschap, over het hun toekomende tegen kwij­
f ting kunnen beschikken, en in contante waarde moeten worden §
voldaan, zonder dat eenige korting in mindering mag worden
gebracht, dan die kosten, welke door het bestuur met heeren
advocaten en notarissen is bedongen voor het gevoerd proces p
g en de registratie der stukken, benevens één pct. van het aan
de leden der vereeniging gezamenlijk toegewezen aandeel voor
I de door het bestuur aangestelde deskundige. ;
1 Ama 18. · t
1 . . . .. - . 1
è De zweemgmg es armgegame zeer den tyd ma e _;cm·en,, te
rekenen van den dag der oprichting zgnde 23 Juni 1901.
l Zes maanden vóór liet verstrgken van het laatste jaar be-
slist eene daartoe bgeengeroepen algemeene vergadering
§ over haar voortbestaan.
L l
, Am?. 19.
~ l
Y · In elk ander geval dan in art. 18 genoemd, beslist mede,
indien daartoe termen aanwezig zgn, eene algemeene ver- 1
1 gadering over het voortbestaan of de ontbinding der ver-
1 eeniging.
l Aar. 20.
Behoudens de bepalingen van art. 1402 van liet Burgerlgk li
‘ VVetboek beslist, bg ontbinding der vereeniging, dezelfde `
algemeene vergadering, waar de boeken en bescheiden der
vereeniging zullen worden gedeponeerd.
Aar. 21. a
1 Voorstellen tot verandering in deze statuten moeten
t minstens eene maand vóór de daartoe te houden algemeene E.
« vergadering aan de leden worden bekend gemaakt en bg
l meerderlieid van stemmen worden goedgekeurd.
i