HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 32

JPEG (Deze pagina), 609.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

j uu?rc"f"-·*"*"‘­""‘"
1 ,
E
'
J ­ 25 .4
l boeken en verdere bescheiden der vereeniging. Echter 1¤1n.11m1 .
ï opnieuw tot de vereeniging toetreden, zoo hunne
achterstallige contributie voltlen; met de tijdens hun roye-
ment g·eheven contributie.
Am. ie.
1 De leden verbinden zich al de met het doel der vercenlging
in tverhcwul smcmde wagen, ucllrc hun door het bestuur zullen
1 ..
ï worclen, geelclcm, zoo goed ’l7l0g6ll]h7 te l2ec1,·ntw0orclen; zoomcde de
~ belcmgeu der rcreeniging noch door u·o0rde·n,·noch door geschriften
1 te zullen serlzmleie. Leden. die zich camz. het laatste schuldig
j ’lll·(LlC€‘)l·, zullen. op den, GG7`Sll’0lg(’ll«(l(3 l’(’l’f[(L(lC)‘l’ll,g door het b<·sf1i1u· j
l tot roye1n.e~mf ’l(’()'i'(l(’)I ’l’()()?`!/04ll'(l·gl’ll·, waarover de 111eertlerl1eid .
~ . l
j van stemmen verder beslist.
j l
` Ama 14. j
i 1
r het ontstaan van vacaturen in het bestuur of in de
ll commissie van controle wordt daarin in de eerstvolgende E
. algemeene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van j
. stemmen voorzien.
l
Anw. 15.
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; wanneer j
de eerte stemming geen volstrekte meerclerheitl wordt
verkregen, dan heeft een nieuwe stemming plaats over
' hen die de meeste stemmen verkregen, staken de stemmen
dan wederom, zoo beslist het lot.
1
t
l Anw. 16.
l
Bij eventueelen gunstigen afloop der procedure zal het bestuur
en de commissie van controle in onderling overleg treden om-
b trent den verkoop der toegewezene roerende en onroerende goe-
deren, en gehouden zijn zoodanige maatregelen te nemen waar- g
van het verkrijgen der hoogst mogelijke waarde gevolg zal zijn. j
e

`
j.
l
E