HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 31

JPEG (Deze pagina), 599.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

Y X
l
ll l
lt E
H 4
ljj ï "" ‘;
L (
~,
ti eenkoinsten aan te gaan of te doen eindigen, doeh kan
geen proces voeren zonder toestemming der volstrekte
meerderheid van de leden der vereeniging. ï
li (
V5 Aar. 9. §
Q Het bestuur vergadert zoo dilcwerf het dit noodig acht.
t Het is echter verplicht op aanvrage der commissie van
je ;
ä controle eene buitengewone bestuursvergatlering te beleggen. @
jl Voorts is het verplicht, indien een-derde der leden dit
l «
wenseht, eene buitengewone ledenvergadering te beleggen,
T waarvan, onder toezending der agenda, den leden minstens t
t 8 dagen vooraf kennis wordt gegeven. V
i Aier. 10. ‘
j De leden, lwlzben. hef rec/af Zlilï/L door een, g;«·z·«»ln1m·7n‘fg<z fer 9
_ I°l'I`f[(ll((’)'t)l4/ le «/oen, z·«·rl<·«;enzz·o«n·«(z'«/en, zm>nze«(e «l«»«»»· diens tusse/ama.- Q
1 ` ` ` 1
j' konzsf al lamme Iwluizyeit met het Iaesiuur fe regelen. Voor el/c `
Inl z«·<zm·a·o«n· Z0fH{(L)ll.l/ yez·oIn1«¢<·lzHyde op{re<:«Jf, In·e»rgf hjj eene `
stem ep im/ere z·«·»·yu«le»·z'n.g nii.
ART. 11. it
t . . . .. .
j¤ Ile con.f»·zl»ufn· wordt ter jaarlnksche algemeene vergadering ­
bij meerderheid van stennnen vastgesteld, doch zal tll9i ‘
minder dan _/`I0 [IB? jaar ll€(ll‘3g8I1; te voldoen voor de eerste
maal de helft en vervolgens na het verstri_jken der eerste *
(S inaanden, per kwartaal. Leden die na de oprichting der
i vereeniging toetreden, betalen bovendien een entrée, gelijk~ W
3 staande aan de sedert de oprichting geheven contributie. _i
die nalatig blgven hunne contributie te voldoen, zullen
j uiterlijk G weken na het verstrijken van dien termün, onder t
opgave aan de commissie van lcontröle worden geroyeerd. l
E ART. 12
§ Geroyeardcn leden varliazcn alle aanspraken op de kas 1),
3
t` 1) Ook op de nalatenschap? I
f o.
[ rx
l
R