HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 30

JPEG (Deze pagina), 599.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

l
'
1
5 ï. _.
‘i
ï .
` Anw. o.
l
l . . .
; De vereemging zal worden bestuurd door een uit haar
v . .. .
a midden bij volstrekte meerderheid gekozen bestuur van
minstens 5 leden, onderling niet tot ééne familie behoorende,
1 .. . . .
j bl]g‘€Sl]ïL€Ul d.OO1` @611 g@SELlEll`l€@]fLl S@Cl‘Gt€L1`lS Hlêll GGHO ü(l'l··
seerende stem, welk laatste geen lid der vereeniging behoeft
te zijn. Het bestuur, waarvan een der leden jaarlijks vol­
gens rooster attreedt en waarvan het aftredend lid dadelijk
herkiesbaar is, vertegenwoordigt, behoudens het bej>aalde
in art. 8, de vereeniging in en buiten rechten.
Het kiest uit zijn midden een voorzitter en j>enning~
g meester en brengt _jaarli_jks, in de maand Juli te houden
_jaarli_jksehe algemeene vergadering, verslag uit van zijne
J
j werkzaamheden.
-
E Anw. 6.
j Voorts benoemd de vereeniging uit haar ini«l«len bij vol-
“ strekte meerderheid van stemmen eene commissie van eon-
1 l
j tröle, bestaande uit minstens 3 leden, onderling niet tot
Y éen familie behoorende, waarvan jaarlijks volgens rooster
. T één lid aftreedt, doch dadelijk herkiesbaar is, welke eom- l
« missie te allen tgde de boeken en bescheiden dei vereemging j
j ten dienste moeten staan. Zij benoemt een harer leden
« beurtelings tot bijxvoning der bestuursvergaderingen en
` brengt van hare bevindingen verslag uit op de _jaarlijl<sehe j
, n
ï algemeene vergadering 1n de maand Juli. l
J ART. 7.
K
[hit l)(’StZllH` (UL (IG C0)1l«))ZLSSLG ‘1'(lH, l‘()ILllI'¢)lG I‘l’)‘I'l(']tt<’H ïlIl)Ull’
l« _`
fuitefiiïn, geheel b<·l«en_gloos; 7u·(»Iu·n e<·I’zl«·r het recht in hef
. . . . é
l)Cl{l/JL!] (ZG? l`(3l‘C0)LlgL)lg j](’I)ML(Llt7tl? 02llf()SlL<’H UL )'G7C(?Hl)Zg fe l)VC)l{]l’·)l·.
l
_, Am:. 8.
Het bestuur heeft het recht met deskundige pBI‘SOIl6n over- E
I
5
E
. ll
E
E
ë
E
. lr