HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 29

JPEG (Deze pagina), 569.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

li ‘ Yl ,
=l 1
jl
li _" ""‘
li xl
_ _ 4
Als slotwoord w1l 1k nogmaals aan alle z. g. e1·t`gena111e j
toeroepen :
ld Het beste ntirlllel tot eem spoerlige oplossing dezer maak,
is an. i. het gebrnzllcen mn. het gezond verstcmd.
l l
l l
V B IJ L A G E.
Xïereeniging: MONS BELANCW, te Amsterdam.
· i
M ART, l..
i ,,()11s 13«·l<tng;" is eene ve1‘0c11igi11g van vermoedelijke Brf-
j gellëlmêll van P1 1·:T1­:1:, ElllS,l£l<)'l‘ll en P11«1·1·1·11e Tienen v. 11. HU1.sT,
' gevestigd te A1llSbC1‘Ll2Ll1].
ART, 2.
C Leden zijn de vermoedelijke erfgenamen van l)ll•l'l‘l<)R, Emea-
A 1s1·:T11 en l)ll‘Yl‘l·)1{ 'l‘1·:v1.1·11t v, 11. ]'lUliS'l‘, die den leeftijd van .
g 23 jaar bereikt hebben en de jaarlijksche contributie betalen ]
1 volgens art. ll. 1
Aaiivrage 0111 tOL‘i31'(§‘(llllg' tot het lidmaatschap geschiedt j
sch1·ïl`teli_jl; bij don scc1‘eta1‘is der ve1‘0enigi11g.
li . ART. 3. 1
De VL’1`O@1]lg`ll1g‘ stelt zich ten doel de belangen en rechten ;
der tot haar l30€g‘€)G1'O(l€l1 leden, als V8I'm0BdBlljkB Brfgonamön ‘
lï van P11«1T1¤n, E1.1sAB1·1T11 en P1n·1·1cn Tnïnnn v. D. HUIJS'F, te
behartigen en te doen erkennen. l
ART. 4.
A tracht dit doel te bereiken door het stichten van een
fonds, gevormd uit de gelijkmatig te heffen contributie (
{ der leden, waaruit de middelen zullen worden bestreden
j tot aanstelling van een of meer deskundigen die belast zullen
i zijn 111(:`·l3 het verzamelen van die gegevens, welke aan het =*
doel der Vereeniging bevorderlük kunnen zün.
i 'i
l
l