HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 28

JPEG (Deze pagina), 648.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

` ­~ 21 -
1
1 Van deii heer B. BEl{G te Kiel, ontving ik ll(3V(?1]g'2l2lll(lf:‘
genealogie, welke ik hier i11 haar geheel mededeel:
_ Door de11 hee1· BERG, werd 112LEL1‘ s1211;1leidi11g dezer beide
l stamboomeii het volgende 0.11. zum mij g€SCl.l1`GV€]J, waaruit
1 blükt dat hier zeker wel het ee11 en zmder is op te 111e1·ke11.
,,B€Ilï‘(LClbl6 leh diese Genealogie (1) ’)ll·llL€ï, se k0111·111e ich Zll
1le111 Rüällllfll, dass dleselbe (lllilf V0lls1‘1i111ligl1eiz‘ lce·l11.e112·ug1‘0sse11
ä /l.ILS1H'l(·FlI1 -11z111·he·11 71111111. l·Ve1· ist ‘lb(l·(ïll« Ih1·e1· M1·l112111g ,,A BRA-
1-1.1111 11111l JAe01111s ()`ll3ll·l1l{[(ïl' J111101·11s) vAN 111111 H111.s·1"’, 11111l
4 wo -1e1?'1·1le sich CA·1‘111111m O11·1‘1101·‘ (l1)l{]ll(Wl(*‘)"Il? Diese .l’1·1·s1111,1·11
i si·11ól 1111f Aslëllfï .28 lhresSl1111z111l11111mes1le1·,,T111.1111111s"z11_y‘i11rle11.
­ PIETER v1xN 111111 H111.s·11 sell 1l111·11111eh 11111 li l<'1·l11·. [/(%l)0)'l’Ib s1»1T11.,
(lie Ehe SCll)L6)` Ellem #11:111*1le 11l1e1· ersl 11111 .2/ A 111]. I/X/il g1·­
s1:l1lesse11, sellle dleses 1·l1·l1llg sein? 1{evlzl Zzeel/el/1r1f1f e1·x1·l11·1`11l
i` mir (LILCIL die El11zs1:l1ll11ssz111.g 1les ,,GE111u·r VAN 111111 Hu1.s'r"111i/
,,SUs11N1~1A P111T1111s" im .I11l11·e ]6.`${i.
U Nehmeh wir 1111, 1l11s G1c1m1'1‘ 111115 5(£Il)L(ï)’(?)'Sl(€ll [1'1·1111 33/,1.I11l11‘1~
z11s11111111e11gelel1t llóblj se 11111sse11 z11111 111l111les1‘1·11 -i 1rl)l(ll’)' 1111s
elleser E/1e 6)LliSlN’()SS(Z)b sel11, 17111111 A111<A1{AM 11. J­.x<·<11zUs geliwz.
((«ll(`lL als Ihre Kl111l1»1‘, 111111:/1 1111se1·11 lS't(L·llllll()(l1lll'lL‘ s1'11«l aber ii
l .[(ll)l(l€)' lllb ersler Elze gCl)0)`(*)b; 1lle l11·l1·11f 11111* ,,AA1.'1‘.11·1 i['I()N()R 1·1" j
2 11111 (1' ./1111. lllluil lC(l1)L sll11·1111e11, 11l1er wle lc111111 1111s 1ll1·se1· E/ze
j (ïlllb ,,AI)AlI 1111 J0N11" e1·11fsfel1e11(2)". l
( Boveustzuide 0p111e1·ki11ge11 k0111e11 mij zeer g(’g`l'l)l1Ll voor. Vel.- l
licht is er iemzmd, die hierop een afdoend2111tw00rdkz111 geven. {
* Hieriuede eindig ik dit boekje, hopeude dit het laatste
[ werkje mogen zijn, over deze weinig verkwikkende historie.
‘ --- 1
j 1) N.l. die welke door mij werd medegedeeld.
E Dit berust op een 1llSV0l‘Sl12l11(l, :11111gezie11 een zetl`011Lw11si11gesI0pe11. 1
1 De lijn is doorgetrokken, dit is l·()lltll’l.. Het blijkt 111. i. vrij d11i<lelijkd:1L
hier bedoeld wordt dat A111111 1111 Joxu huwde met MAMA mx 111111 Illl'I,$’l`.
Terwül het teeken 0 Hïlllgêêlib JANNJQS mx 11E11 H1‘1.s’1‘,11lsz0011,v:11.1 G1c1m1*1‘
l VAN DER. Hl'l1S'I' GD .A.'LTJE H()N0lllil.
E. 0. ä
l
E
ä
l
1