HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 23

JPEG (Deze pagina), 574.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

.. - 19 -­
BLZ. 25 en 26.
I Beschomvingeoi over het vomiis rem 1784.
1 ,,O·ris Beiei·»ig" sehünt niet te weten dat voor de f 100.000
is geappeleerd, en dat de Hooge Raad den 25 Februari
1786 over dit appèl uitspraak deed. Vandaar de dwaze
tirade over eene uitspraak betreffende de uitvoering van
; het vonnis van 1784.
' BLZ. 28.
Beschomvizigeoi over eene onbeheewle milciienscïiap 1).
,,0n,s Belang" schijnt niet het minste begrip ie hebben wat
een onbeheerde nalatenschap is.
In het systeem van die Vereeniging geldt alleen de
vraag: Heeft Pieter Teyler ooh beschikt over die jiilei-commis-
sciire halve aicilciteiisehcip, en is deze halve mil<ifense7zaj> tm
om·ech1‘e niet omni de erfgenamen »uifgeheer«7?
Dit is dan ook de slotsom van de genoemde brochure.
Tot dusver de genoemde recensent.
ee je ee
Ten slotte wil ik 2) nog wüzen op het volgende.
"5 De Bestuurderen van ,,01is Belemg" schrijven in hunne
brochure dat door mü het Stamlijsje der familie VAN man
IIULST met juistheid is weergegeven op blz. 11 van mün werkje.
Nu ben ik zeer dankbaar voor deze verklaring, doch ik
meen te mogen betwijfelen of door die schrijvers met nauw-
1 keurigheid deze geneloagie is nagegaan.
I Zelf meen ik aan de uistheid van deze mijne mededeeling
1 te twijfelen. Ik deelde haar mede op gezag van den Heer
archivaris der gemeente Haarlem.
De bedoelde genealogie luidt:
1) N,B. Volgens de brochure 072(fl’7` beheer van I(lll1llllS1l‘1l1C1lI`Ol1 van
Y2·ylers2fic/ztivzg .’ J
i 2) Ovn1mn1~:R.
i
i
i
ä
l