HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 21

JPEG (Deze pagina), 563.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

Bovendien gewerd mg nog de volgende recensie van de
brochure van ,,Ons BeZnng", eene recensie van ieinand welke
ook behoort tot ,,de geloovigen der erfeniskwestie," en er
zelf groot belang bij heeft.
Deze heer schreef ing o.a. het volgende:
Zoo er ooit een kletspraatje de wereld is ingestuurd,
dan is het stellig het geschrijf van ,,()ns Belwng"1). Een
A paar voorbeelden.
_ Bbz. 13.
,,Vct·nd<m.r dwt geen enkel <z.«Zz·oc<mf «y` me:./.rz«·«1«<rnemer in d«·s;«·
zrmlc ·11·erd I1cfrokken.”
Dit is geheel in strijd niet i
Bbz. 15.
,,HeL ‘I('<¢t)Llif[(? wmf een bekeml en 1·«:«·lImsjn·ok«·n «««I:·o<·m1t
(Mr. FU1.1>.xu1«:1;Z‘) mn de mu,/t al/`weef, lmxmn door ))Iil'l{4{(’t1))LZ'(?I'
Vc·ree·ni_q£ng te ztjner km-11£s."
Bbz. 1G.
,,Hi0e fe l’l’I'kl(l/FGIL Zülb uitersie ·z1·Llsln·s«·hi/rv/:i·n£I« die fovn «l«»«»r
·nienzu»n«?, ook door den ïwer (Mernzeer en de w«ln<·fi<· der Haar-
lemsehe (.‘onrc¢nt niet werrl geïmnd.
, Dit is totaal mis; wat we van het testament weten, was
reeds bekend in 1778, want in dat jaar 1778 ç1~1· April) is
door notaris J. H. Fnoieiimn uitgegeven het afschrift van
de grosse (niet te verwarren niet een afschrift van het z‘esz‘<unen1,).
" Bi.z. 17.
iVcr7«·»‘<’!/<’n s/zak/ren. No. -I. Het fesfdmenf mn P[wt«·»~ T4'!/Ier
run der Hinlsf.
1) Zie dc (l(Zd`0)`[(3)Z[2.(? door 021;] ()L'0I'yL’)Zl))HCIZ uit het N. zn rl. D.
Door llllj wordt deze bespreking alleen opgenomen om een zoo volledig
mogelijk overzicht te geven van deze zaak. 1Ve zien hieruit ten duide-
lijkste de toepassing van de door nii] niedegedeelde fabel van den oesier.
o, 1
l
i
l
' l
l
I