HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 20

JPEG (Deze pagina), 644.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

-­ 16 ­ .
l .
eeuwigd te z1en, handige truc’s heeft gebruikt om deze
l onedele daad te verbergen.
j Hierin zit voornamelijk het hersemchmzmage, men zou
zoo gaarne stukken enz. bezitten, welke de verschillende
gegevens tot een schoon geheel maakten, natuurlijk in het
belang der z.<>·. erfgenamen.
ze ei ¤
Ik zal thans niet verder critiseeren op zulke onvoldoende
gegeven s, met ongeduld wacht ik de verdere onderzoekingen *
af. Maar H. H. Direeteuren van Te§ler’s stichting behoeven W
zich heusch niet ongerust te maken. -
Nadat dit boekje reeds gezet en als eerste proef door
mg was gecorrigeerd, gewerd mij nog van bevriende znde
de volgende advertentie, voorkomende in het ,,N/ieuws ca,-n.
dm Dag", van 4 Juli 1903. .
TEYLERZAAK.
Naar aanleiding van de door de Vereeniging
,,Ons Belang" uitgegeven Brochure bericht
ondergeteekende aan belanghebbenden:
1°. dat alle daarin aangehaalde stukken in
zijn bezit zijn;
2°. dat hij het afschrift grosse testament
PIETER TEYLER v. d. HULST aan de Redactie
der Haarlemsche Courant ter publiceering heeft
doen afgeven;
j 3°. dat de in de Brochure voorgestelde op-
l vordering der halve nalatenschap van ELISA-
BETH VAN DER HULST zoude afstuiten op
A verjaring;
1°. dat de Teylerzaak wordt beheerscht door
het testament van PIETER TEYLER VAN DER
HULST; _
5°. dat tot heden nog aan niemand een bc- ..
Iz002‘lg]`k gëicëkeizd afschrift op zegel van dit
testament (zooals het berust in de bewaarplaats)
is afgegeven, en tot het bekomen van dit af-
schrift moet worden geprocedeerd;
6°. dat belanghebbenden tegen toezending van
f2 in eens (dus geene contributie van f`2.5O per
kwartaal) een exemplaar kunnen aanvragen van
het verslag der Teylervergadering te Zutphen,
, houdende overzicht der zaak,
(aug.) PH. F. BALJET,
Rec/ztskzmclig Aclviscur,.
Arnhem.