HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 19

JPEG (Deze pagina), 673.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

~á:_ _. 15 ...
Dit moet gezegd worden, dat de chronologische volgorde
der hen bekende feiten goed is, en hier en daar geen on-
aardige conjecturen voorkomen. De verschillende otïrcieele
. stukken zün echter niet onbekend, en waren reeds in mün
bezit, vóór ,,Ons BeZcmg" wellicht er aan dacht daar naar
te zoeken.
· Hoe het onderzoek in deze Zcmgclurig en moeielvjk kan
Q zgn geweest, is mü een raadsel. Onjuist en dwaas is de
Jä bewering, als zoude ik het Testament van PIETER TEYLER vAIv
i DER HULST hebben beschouwd als de quintescense der zaak.
` Eigenaardig is de opvatting van Bestuurderen van ,,0ns
ij BeZcmg", in zake de verandering van het testament van
I PIETER vAN DER HULST.
Medegedeeld wordt dat hij bä codicil had vastge-
steld, dat van zijn vermogen f 100.000 zou komen aan
PIETER TEYLER vnu DER HUIIST; kwam deze kinderloos te
overlüden, dan zouden deze f 100.000 vrij van successie en
andere onkosten, weder aan overige bloedverwanten vervallen.
Doch de tekst van dit codicil kennen de Schrijvers niet, maar
bouwen daarop toch maar lustig voort, evenmin als hen het
rechtelijk vonnis bekend is, op welke wüze de vermogens
" van de kort na elkander overleden broeder en zuster PIETER
en EI.IsnEETII zijn verdeeld.
Waa1· dus de resultaten van zulk een onvolledig onder-
zoek worden medegedeeld, houdt alle waarde van het werk
op, en mag men zich gerust afvragen: hebben de schrijvers
ik met waarlijken ernst hun boekje in het licht gezonden?
Zoo voort bouwende komt men tot de gewenschte con-
clusies. PIETER TEIJLER van EER HULST zou de bedoelde
,,tidei commissaire" niet hebben vervuld. Het blijkt niet
uit zijn testament zegt men. En om hem nu een blaam
` op te werpen wordt maar liefst medegedeeld dat hü zijn
geld onrechtmatig heefd verdeeld, en om zijn naam ver- l
l
z
I
1