HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 18

JPEG (Deze pagina), 645.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

­- 14 ­
j goeds tot stand gebracht. Van de door hem verzamelde
j gegevens, trekken we thans nog veel nut.
Aardig is ook de propaganda welke voor de Vereeniging
i ,,Ons Belang" in dit boekje wordt gemaakt, en hoewel ten .
volle vertrouwende dat alles bijzonder eerlijk daarin toe-
gaat, sympathiseer ik in geenen deele met het doel 1).
Uit alles blijkt dat men mijne brochure aanvalt om ·
zich te verantwoorden tegenover de leden, want op blz. 8,
lees ik niet minder of meer: A
,,lVdnt behalve dat de heer Overrneer den vinger op de wonde N
plek in deze zaak legt, op de hzmcle prcolmf2Qjlce·n van zcocllewcwzr-
2 nemers en minder nobele dclvocalen -· en dat is fwerkelfjhï eene
` zeer groote verdienste ~va.·n zïjn boelge ­-, geeft het de verschil- r
lende gegevens, ­n·cm,ru.vt ten klcvcorste blijkt, dat de vervneencle
erfgenrannen geen recht hebben op de erfenis van Pieter Tegler
van der Hnlsz€." .
VVaar men dus in een werkje - ten doel hebbende mijn
werk te bestrijden - zulk eene eerlijke verklaring geeft,
behoef ik mij niet te schamen dat de genoemde brochure
door mij is uitgegeven. `
,,Ons Beldng" doet voorkomen, als zou de O. H. C. de
publiceering van het testament van Prnrnn Tnvnna van "
Dna HULST in het vorig jaar, aan haar te danken hebben.
Niets is minder waar dan dat, en zg leze daartoe maar
eens met aandacht müne brochure.
Ik zal hier niet den loop der historie beschrijven over Ki
de erfeniskwestie, zooals dit door ,,Ons Belang" wordt ge-
daan. WVie daartoe lust gevoelt leze hare brochure.
1) Yerwonclerlijk is het dat na al het geschetter over deze vereeniging,
niet de statuten worden medegedeeld. Eigenaa1·digheiclshalve druk ik ze ‘
hier als bijlage af. De cursiveering is van 1lllj,lI9]§ einde daarop den
aandacht te doen vallen.
Ik zal mij echter onthouden van conunentaar.
E