HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 17

JPEG (Deze pagina), 655.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

,·= - 13 --
; hun beurs dichthouden. VVaarom niet eerlük gezegd, de
heer Ovnimnnn is gevaarlük voor ons, want hü bevordert
niet het toetreden als lid onzer vereeniging.
En juist wat dezen bestuurderen onaangenaam js, deelen
zg mede als zg schrnvenz 1)
I ,,T0ch spreken deze z=er·m0edeZvQjke erfgenamen niet .200 apo-
dictisck 2) als de heer Overmeer. Zeg`, met oneindig meer stukken
)ii en gegevens beke-nd, dan de heer Overrmeer ooit zal kunnen ver-
ä zamelen, durven nog niet te spreken van een niet bestcoconcl recht
` ' van erfgencwnen, mn eene erererfelnke ziekte, mn een kwaaZ" 3).
Gaarne neem ik nota van deze verklaring, waarin gezegd
` wordt, dat door mg onweelerleglmnr en op afdoende w§ze
5 is gesproken.
Commentaar overbodig.
WVaartoe de verdere loftuigingen gericht aan mün per-
soon, en aan het waarnemen müner werkzaamheden?
b En ik geniet niet de eer, één van de onderteekenaars te
. kennen, of zelfs ooit met hen te hebben gecorrespondeerd!
I Ik ken iemand, die als stopwoord steeds deze uit-
drukking bezigt: ,,rik hen niet z00’·n keuwe drukte? Nu voor
` ditmaal neem ik woord van hem over. A
Ik wil dan ook eerlijk bekennen, dat ik de bovenge-
noemde appreciatie slechts ten deele aanvaard, en wel voor
dat gedeelte dat ze g·eheel buiten de erfeniskwestie staat.
I Ik behoor nu eenmaal niet tot die büzondere gevoels-
è menschen.
‘ De heer J. H. Porknmrnn komt er minder gemakke_
lük af. En nu moge deze heer de zaken niet in
V goede richting hebben geleid ­- iets wat niet één leider
kan doen ­­ toch heeft hg hard gewerkt en zeker veel
l) Blz. 7.
· 2) Apedicäisckzaantoonbaar, onwederlegbaar, op afdoende wüze.
3) Ik meen - en wel op goede gronden - meer gegevens in deze
zaak te bezitten, dan deze heeren of hunne cliënten.
l
l
ä
» 1
c l