HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 14

JPEG (Deze pagina), 650.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

j z 10 ­­
r F
dedigen wijze, H.H. Directeuren van TEYLnn’s stichting en *1
de rechtelijke macht verdacht maakt.
Naar aanleiding van het aanhangig proces van den heer
van Bnmsr, door een fout in de dagvaarding afgewezen -
en thans in behandeling bg den Hoogen Raad, wordt niet
minder geschreven: l
,,En zon ’t nn niet onmogelijk dat de geheele agïeiire ,
ven Bnnsr een hcinclig in ellccietr gezette cooneelie in elrie be-
drgven is, waarbij heeren Direeteu­re·n der Tnvman-Stichting
als toeschouwers achter de scherrnen stcicin ?" i
Foei! §
Ik zal niet verder op het geschrijf ingaan van dezen i
rechtsknndigen adviseur. De welbekende en afgezaagde l
tlltlzojiïh-westie wordt hierin nog eens behandeld, doch zonder j
eenige zakelijkheid. 1
Ten slotte geef ik hier een mededeeling van een incident
voorgevallen in die vergadering, door mij woordelijk over- i
genomen uit het gedrukte verslag. De lezer kan zich dan j
een denkbeeld vormen, hoe of het in deze zaak toegaat.
Toen de heer BAIIJET aan het slot züner rede gekomen
was, deelde hü het volgende mede: L"
,,En nn weet ils wel dat het ons reeds geldelglte offers gehost W
,,heeft, en nom. ong zelf niet het leleinste, doch lctcit dit ons gee-n *
,,ria.nleiding zijn oen de zactle nn eerder te letten rusten. Ik weet
,,dnt velen meer f 10 hebben betaald aten de Grnijteruit Dieren,
,,en dat rein dien kunt niets anders is gegeven dwn sehoonlclin-
,,lcende beloften! Dctt U zelfs verzekerd wordt dat de zeutle nn
,,zeer spoedig ivoor de Rcehtbwnh lcornt. Wvo hoorden dit in
' ,,Ar·nhe1n oole doeh wilden het niet gelooven; we willen echter
,,u·eten hoe ’t met de zctctlt stond en we lcwtwnen dit te weten
ë ,,oj» deze manier.
,,Itlen der belanghebbenden, hier (l(Hl?t‘0Zl·g, heeft te Arnheni "
,,««an de telefbon den aelvoectat van de Grugter, d. ei. Mr. F. J. I
l r