HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 12

JPEG (Deze pagina), 606.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

. I
j .
I
I I
I
Il

j naar aanleiding der l.g. brochure de erfeniskwestie sehooner l
dan ooit staat, natuurlük, voor de z.g. erfgenamen. j
I
11.
. I
Het verslag der Zutphensche Vergadermg. II

Blikbaar wilde de heer `BA¤..11·:rr bi` het o Jenen der VE‘1`-
J J
gadering de aanwezige belanghebbenden - hoeveel er ‘
waren wordt niet vermeld -- in een goed humeur brengen.
Vant na het toeroe ven van het woord van welkom deed
> .
deze heer de vol<>·ende vermakeli'ke mededeelinew ‘
¤ .l ¤
,,Voorfs laan, L/av U zeggen, dat het mij genoegen doet te Icumzem
('<))I.Sf(lt(’(‘)'l’)I, da.! de 'Hl0(’l.tH die ik nzfj gegeven, heb om S(l·Hl«6)L­­ I
werlcing fe lcrggen. fcn, aimle voor goed legemlcen, tot bcëmrlzigzïjzlg
der 'l`1·1vr.1·:1<-zaak", niet l’l'll(`]lt6lOOS is gmrvcesf, 021, zal/E ·mmr ’t
zie/1· r<·<.·«ls nu lrwt <uuz,zLcn,, den, g(’lU(’ll.S(`]ll`(l7b uitslag zal l2el1be11.l_).
Stouter - om een zacht woord te gebruiken -- kan
het zeker niet. Niets is minder waar, althans in den zin
als de heer B,x1..11«;'r dit bedoelt. VVant gelijk uit het verder
gesehrijf blijkt, doelt ,,«lo gez«·<=1Ls<r/me uzY1‘slaq" op het uitbe-
I talen van gelden door l;l.H. Directeuren van T1GYl.l·JH,S stichtin F
Maar de heer B.l«.ll«l'l‘ weet wel beter, hiervan ben ik I
stellig overtuigd. WVel staat de beëindiging dezer zaak I
voor de deur, on1dat er doodeenvoudig büna geen lief-
hebbers voor deze kwestie meer zgn. l
j Neen, geachte heer BA1.J1·1r, ge weet wel beter en zijt
l ook overtuigd spoedig alleen te zullen staan. Doch ook
l wellicht zullen spoedig uwe oogen worden geopend. l
Dit neemt ech.ter niet weg, dat men toch een groote
dosis moed - zoo men het althans zoo wil noemen -
I
Q 1) De oursivcering is van mg. I
U. .
l
l
l
I
l
j l