HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 11

JPEG (Deze pagina), 613.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

j)
Z
3
F
1
1 ... 7 _.._
è
ä Nu is het hier wel anders gesteld, want de wüze Vëtll
j zulk ee11 recht is hier 11i0t toepasselijk. Doch ook llJ(,’1l
t strüdt hier onderling, de ee11 verwijt (l(è1l ander niets van
1
j de zaken af te weten, 1nen bestrüdt elkanders vermeend
recht men wendt zich tot H.H. Directeuren va11 Tee lcr’s
1 ’ J
Stichting, en .... laatstgenoemde heere11 blqrm het recht-
R .
matig beheer voeren over de hun toevertrouwde gOl(l.()11•
i
j a<- j
5 -x«
t De 1`(?(1CllGll dat dit boek`e l1et licht ziet zi`11 de vol<>·ende.
> . el
jj Binnen kort zgn weder twee brochures over de erfenis-
kwestie verschenen, n.l.
jj 1. Verslag van het verhandelde op de vergadering van
3 belanghebbenden bg de Teylerszaak, gehouden 123
j April 1903 te Zutphen.
t ll. De Erfeniskwestie va11.P1 l·l'lFl<lR. T1«:v1.1·:1< van 1>1·;1<. llensr,
op grond van historische l)OSCllClLl(‘l1 uiteengezet en
l
‘ toe<>·el1cht namens het bestuur O11sBela11<»‘." Amst.
t 21 J JJ F3
‘ 1903..
De samensteller van e. verslag ­- de heer Dn. li`.
B1I1.Ilü'D - valt daarin inün werk aan, en tracht dit af te
breken. De i11houd is echter zóó onzakelijk, is zóó be-
lachelük dat ee11e repliek eigenlük onmogelijk is.
Bovendien komen. er etteli`ke VC1‘(lü,Clli3111ELlï11l(*911 in voor
J :» 2
die ons een kijkje geven op des heeren B1I1JIGT,S opvattingen I).
Het tweede werkje is niin of meer tegen mij gericht,
en bevat de resultaten van het voorloopig 011derzoek der
Vereeni<>·in¤· Ons Belcm " terwi`l het tevens dienst doet
b D 9) 3
als propaganda voor die Vereeniging.
(
Aanvankelijk lag het met 111 mij ll Plïl,11 V()O1`lOOl)1_$g' 111 debat
‘ te ‘l3l`€d€1] doch ik werd van verschillende zi`den daartoe aan-
7 J
` wes oord te meer omdat er velen waren die dachten dat
b 7 J 3
j 1) Zie IIa(U‘ZcHL°s Dagblad van 28 Mei en 11 Juni 1903.
1
<
l
t
1