HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.53 MB

TIFF (Deze pagina), 15.47 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

2
K
I
I 12 · jg
¤ ’ ‘ I
Benaming der in opleiding Aanvang en duur I I I
Bedrag def ïüeläge Toelatmgseischen. IUitzendingsvoorwaarden. Bezoldigingsregeling.
genomenen. der toelage. I j r l ~
. I I ‘ ;
I • I 1 • . I
Xl]. Candidaat=schee sbouw- _ t 1000 SJaaY$· Aanvang del leelage· ‘ I Met moet voldaan hebben aan Aan de uitzendin is ver- De bczoldi in >· van een ingenieur
P , I III II _ e e t. h
kuIIdIg=ingeIIieuI.S_ I I _alS tege na e dlnelaae en' ’ I het propzedeutiseh Iexamen voor bonden: voor het Marine-etablissement be-
I I nsen examen, met en eel'a en ,· SCll€CpSbOUVklll1dlg-lllg€I1l€Lll' ofaan te Vttje OI-etteeht naar draagt f3CO ’s maands, met5jaarlijk­
I I der maand ‘I{OIgende Op gle examens, op grond waarvan vrijstel- NetjeI­jaIItteetI_jIIeIIeIudeje sche verhoogingen van f50’smaands,
I , van het vet Vllgen van e i I ling gegeven wordt van het propae- klasse eek veer het Wettt vervolgensöjaarlijksclieverhoogingen
I di loma » I · · I g
I I I FISIIIII ~d€I IOIIIIag€I I deIutisch- of candidaats-examen voor gciziu; van 40 ’s maands en ten slotte 7
IEIII IIOO SIE VIIII gaan SCl€€pSDOUWklll1dlg-lllgêlllCI.ll. III CCIIC VOOIIOO IIIIC IICZOI_ jaarl1jkscheI verhoogingen Ivan If 30
I I g J I CIIO.IIIII.I€IIII€CII,Iè_Cï,IIIII2OO smaands, zoodat na 18 dienstjaren
I _ I I I ’s niaandsjngaande metden äëç§IIäCïI?fI?2Ig;mg van f mw ls maands
' I · ~ d c ` " ‘ l ( . e
I I I I I ~ï%cääïïdêïiïIIï«äi‘é‘?’ I,,gl;ï,I,l;ï2£;l;e·I;äI :;,2 ,ï;‘l,;ï;;,§ï·
= » I I I ï C eene tegemoetkoming ( `
· I I I I _ ­ s _ _ s bouw bedraagt fll00 ’s maands met
I II;I;leIl"IëIIeIla veellllllllellllg verhoogingen, van
I I I , E I
I I XIII. Technoloog ten behoeve f 1000 ’Slaal$· Aanvang del leelage* I I Men moet met goeden uitslag Als boven. De bezoldiging van een technoioog
III van de Indische NIjV€I_h€IdI I Ials regel na het PY0IïI3%dän· I I hebben afgelegd het propeedeutisch aan het Departement van Landbouw,
I I IIäïè1IIIeI>ïIë;Tnen van Senel lln lg I I examen voor scheikundig ingenieur. Nijverheid en Handel te Buitenzorg
I I · . . I I » bedraagt f350 ’s maands met 6 drie-
I I Duur ten hoogste Vlcr Jaan I jaarlijkgche verhoogingen van 1*75
I I ’s maands. l)
' I I
= I . ï A I
I XIV, Candidaat=rechterlijke_ I 1° l000 ’SlaaYS- Aanvang del leelagef I I Voor opleiding komen in aanmer- Aan de uitzendingis ver- Bij aankomst in indie wordt men
l · l h t d d t · · ­
I ambtenaI.eII_ I as lege àla eIISIan_l aa e‘ I I I king studenten in de rechtsweten- bonden: doorgaanstewerkgesteldtergrifiievan
I I €X§1m€Iç_1n de rec enII II__ I I I sçhap die geslaagd zijn voet het can- te vrjjc evetteejtt met een Landraad, van een der Raden van
I in lJZOn ele geIII’a en IIIlJ I I didaats-examen, bedoel_d bIjartikel_2 Nedetja,ItjSejI_IIIdte III de justitieotvanhetHooggei·eentshot,ter-
I I den aanvang van e lee S" I § 2, sub A, Ivan het Koninklijk besluit eetete kjeISeeI eek Voet het wijl de aanvangsbezoidiging van f.400
I ; SY¤dle· I I van 27 April l877(Sfaatsbl0zi11°.87), wettig gezet- ’s maands na twee jaar wordt gebracht
In I I Dnnïdeïteelageïïenneegate I I zooals dat Iaatstelijkis gewijzigd bij II SBIIEVOOIIOO I I_IIIIIZOI_ op t5(l0 ’s maands. Daarna kan men
I I I 6 jaar. I hetK()rjmklj]k be3lujtvaj124IJul1 1901 IIIg`IIIG van I,3C0F?£II,IaIIdq worden benoemd totbetrekkingen bij
I I I y I I (Sz‘aatsbl0dII11°.IlQ5), ofin bijzondere III aIï·Id€ IIIGI CIBII dg ”’ de Raden van justitie, totsubstituut-
III I I gevallen, zij die in het bezit zi`n ­ g ‘ ­ _ ag van griffier bi' het Hoo gerecht hof n
I » I ­ · J inscheping naar lnd1e· e l . ge S E
.I I I van het g(·3tl11gSCEl’ll‘ll:t van bekwaam- I ’ _ tot ondervoorzitter van een Landraad.
I I 5 I I I heid tot de studie aan eene universi­ _ C- eene legelnnelknfnlng De rechterlijke ambten zijn verdeeld
I I 1 I Ieigbdoch It>e<IoeIId IexamenI nogInä:t §IIlIIgaevakne$IeIlI:0‘IIeeIIOIëlIlIlëe" in keuze- en niet-keuze-betrekkingen.
I, I 1 ie en a ge eg an we me e _ a _ _ l n Aan de eerste categorie is eene vaste
Il I rechtsstudie nog moeten beginnen. Ille gednlenne vlellalen et bezoldiging verbonden, terwijl bij de
I I I I I angel lll__llet genel van ele laatste wordt gevolgd een systeem
I l I I I Ieïage Zlln gevvee$l»_vvell< van regelmatige verhoogingen ten
II I I de lag veerhelbdlelnlnelel bedrage van t_ 100 ’s maands na 2, 3,
Ii · I j I IIëgIIII’IIeêIIII*IlIIl;‘;IlI Cjfojäïtääe 6, 9, 12, 15, 18 en 20 jam dienst.
I E I I > ‘ Keuze-betrekkingen zijn de ambten
I ‘ I I I ­ äggää VIl;fIlIf€?I5(?n;’b(ï‘êI êellá van: President vaiçhet Hooggerechts-
·I’ I I ' ‘ . A >
, . I , ‘ ‘ l hot, bezoldigd met f 2000 sniaands,
I I II I§IläI'» ;l;0(g€€CIeääeI IeIeIlI Vice-President van het Hoi f 1500
III = I I i ­‘ · .
I · I I I I jaar waarover geen toelage
I I E is oyntvangen, l) Hetvoornemenbestaatomdebezoltiiging
_ · I · van de technologen aan het Departement van
II I I I I ; I Landbouw, l§1ijverl1eid_en Handel gelijk te
III I I I _ maken ann die van de ingenieurs.
ï· I
I
I
II .
tt
äq l