HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.41 MB

TIFF (Deze pagina), 15.42 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

1
I 1)
I 10‘ ll
I I 1
I I Be11ä111I11g de1 I11 Opleldlng Bedrag (Ier IO€Iag€_ Aenvallg en duur ’ Toelatingseischen. _ Uitzendingsvoorwaarden. Bezoldigingsregeling.
‘ I t genomenen. I der toelage. I I
l · ` Iï 1
I I I I
I I
A r • • • y- ,, . · , ‘ « M t c lt ‘ l • · ‘-I ' ­·0` `cr `> ~
I "‘· ?*‘""‘F"""*‘“""r"""·€*"“""‘g‘ I ‘°°“ S’““‘°‘ ä2"”£‘§Iäi“ïI1à‘ïfàïgIï.¢OI,Ia- ¤1P¤ï<1gI·Iê¤1IOerï1zï«1€¤€ vïêltaïeiï- I bo/àägndrc ““”“d“"‘”S I btID§aï’€áI‘ê‘I?;?‘êiïI §ï2a?§èI§3Iïf$l;“g§,ï
I ingenieurs. CIEIIIISCII Examen, met den I tl«l1gkl1Hál1g·ll1g€l1l€d10fHêlllCX&11l€I1S, I (I, VIII€ OI,CI­»I0chI IIZIIII I of der Burgerlijke Openbare Werken
I eersten CIM maand v0Ig€mI€ . opgäïnr walarvanvrijstellrnggegeven N€d€rl._l|]dië III de lstê I bedraagt f 360 smaands en wordt
I op die van het verkrijgen van I äiägatsëïgmgäpïggï:€ViLI_I;ï;äIIIï£ää?é I klasse, ook voor het wettig I I1?1 1, ZCICI1 4]Zlf€l1(IVerhoogId mget f 50
I I III I a_ I _ _ I I,€ZIIII I smaan s en ver er om e ’ jaren
I 16 IIIIIP OpIO€Ia,­€II€IIII0O SIC ' 111ge111e111­ I ta ­ _ I met f 100 ’s maands totdat het maxi-
D de g g b. eene voorloopige bezol
4 Iaan g dIgIng van I2II0,S maands I mum van f 1000 ’smaands na l9 jaren
= ­ _ ’ I werkeltjken dienst bereikt zal zijn.
ingaande met den dag van I D I) I I bb (I . .
· I meeting mr Indië; è 0pZlïII`llCïla?(§OIç aáï.“h%Or.1Iïïg.-Iäälatilèe
1 I . I -
I 1 _ 0 ee11e Ie§e111Oe_tkO111{11g rang geschikt wordt geacht, zal na
I I 1 m de kosten v<>or¤·1ruSt¤ng I 16 jaren werkelijken dienst als inge-
I I ‘ I van H500- 1 nieur, tot bedoelden rang worden be-
I . vorderd onder genot van eene bezol-
I I diging van f 1000 ’s maands met 2
I · Ilràëäarliücsclie verhoogingen van
I E en 150 ’s maands.
I I
· XI CandidaatuêlectrotêchllISCh= I 1000 Isiamst AIS boven- Men moet voldaan hebben aan het Als boven. I Als boven.
_ _ I propaedeutisch examen voor electro
` ingenieurs. technisch ingenieur of aan examens,
I ­ opgrondwaarvanvrijstellinggegeven
. 1 I wordt van het propaedeutisch of can-
I didaatsexamen van electrotechnisch
I _ I ingenieur. . 1
I _ _ _ Men moet met goeden uitslag I Als boven. De be old` ' ‘ d ` > ‘=
II XI. Candidaat=mijn=1nge111el1l‘S. 1 ,__ Aanvang der toelage' I 11€bb€11 äfgëlëgd l1€'1 eerste gedeelte I I bij ’s Laïidslzcäiilijgndvegsteïimlçegtaalgst
I . cz. i 1000 sjaars; 0. als regel na het_eerste · I I,aIIhçtcaIIdIdaaIS_€xam€n V0OImIIII_ I I 350 ,SmaamIS en wordt na I 2 en
I I g€d€€lt€Ivï)‘I. MEI °äë“dè€ä‘IïtSI` I 111g€111€111_­ _ 1 I 4 jaren verhoogd met f50 ’s maands
I ëI{aCrIêen2IanV€IIIZ(?à1€I§StuëII€voe); I In bijzondere omstandigheden en verder telkens na 3 jaren met
I l_ 11 11, zg I kunnen voor de opleiding ook wor- 1 f 100 ’s maands totdat het maximum
I 111l111·111·$€111e111» I den aangewezenjongelieden, die met , van f 1000 ’s maands na 19 jaren
1 b_ ten min5tef8perdag; b. bij den aanvang eener· I buitengewoon goeden uitslag hebben I werkelijken dienst bereikt zal zijn,
I I äeologàssche of mijnbouwkun- Q ägglegd get eI1ndïxameI1 eeIIer hoo- I r De bêlanghëbbgude, die ill ajje
- ige r 1 ; I ur erSC oo me V1] jarigen I I opzichten voor den hoofdingenieurs-
I I c. daggeldvanten minste c. van den dag af dat (inge- e111'$¤$ e11 d1e ook O§{€11g€11Sg€g1Onde I rang geschikt wordt geacht, zat na
· f 4. volge opdracht van den Minis- I I1OOP_§eVe11,_dät Z1] 101 goede 1111111- · ; 16 jaren werkelijken dienst als inge-
I terIwordIt aangelgênääitrgïtdê Q 111€e111e111$ Z1CI1 Z11IIe11 O11IW11<1<€1€11· I III)<*ILà@ got bdedoelclent rang wordën bï-
we ensc appe lj w r in = . r on er oeno van eene ezo -
I I van de op de bovenbedoelde 1 I diging van f 1000 ’s maands met 2
reizen verzameld; hgesteenten Ilräëälarlijllgsïètáy verhoggingen van
I en gegevens, me e samen- I en smaan s.
iv stellen van de reisrapporten,_
II en met de voorbereiding voor I
III die studiereizen. ‘
Duur der toelage: . ‘ I
0. ten hoogste 6 jaar;
I. Z2. en 0. bij het verstrekken I
I der opdrachten te bepalen. I
I
I
1 .
II
II]
tt;
’--­ ?--?- . mèr WW *,,* ,_ _ I