HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.51 MB

TIFF (Deze pagina), 15.47 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

Y Hm ff_ - I Y - " ’ ";.....m­-1
­
I g _ 9

j I
I · "'ïï ; i"””””"‘”"'“"_”""""”"””""‘"_‘""‘“"""“"""""‘_'"‘"‘-­_*‘
I ‘ I
I Benaming der in opleiding _ _ __ I Aanvang W duur
I O D Bedlag dêr tO°lag°· I d t 1 0 _ I, Toelatingseischen. Uitzendingsvoorwaarden. Bezoldigingsregeling.
II genomenen. I BY Oë FIJ-
4 I 5
I . ·­ · · A I- · ldigjncr; . . . . . . ‘
I VI. Ca11d1daat=g€Z£1gI1€bb€FS bu I Bêzoldlgmg (gwn IOO Aanvang nn! OOZO _° Voor opleiding komen Ill aanmer- I Aan de uitzending is ver- I Als hulpgezawhebber, waartoe een
I ] t B' l rdseh Bestuur. IMO) van f 175 sn‘nnnOO' NVOOI nOn’ nn? nn Nnnnnnnn king Zij, die voläaan hebben aan het { bonden: O I candidaabgezagïiebber na twee jaren
16 innen al I , d td da _
I ­ ­ · " I Onder Iockknnlng van OOHO Znn nngOZOn On’ me er g I eindexamen van hoogere burger- ‘ ­­ * kan worden benoemd wordt eene
E (oplêldmg In INDIB) I toelage van i25 ’smaands van aankomst te Batavia; Scholen met Vijfjarigäl Cursus in 4 rz. vrije overtocht naar bezoldiging van { 225 gs maands €_
aim dc gëhuwdnnr “’Od“W' vq[Or ge anderge O? nän Nederland of Nederlandsch-Indië of ännlïlnnnscnnjnnlë ln hnï noten Na {twee jaren als hulp-gezäm
I I naars niet kinderen en aan eers en er maan , vo gen C aan Een daarmede tenminste gelijk e asse, oo voor e I hêbbér kan bcvordêmy >
I; · . 1 X 7 ­ · ­· I - ,­ _ I g volgen tot
I I II‘*"» die *C“Of‘“O*lï.gä“ Ot' Op Wnnnn er nnngnstnln te stellen examen b.v.lieteindexämen Wnnlg gOMn’ I gezaghebber, aan welke betrekking
_ 1 Ilädü Of êrkcndn m Own WOI On' _ . . van eene hoogere handelschool, dan 1 (2. eene voorloo i ebezol- verbonden is eene bezoldi in van
I t I l ‘t h Ib Duur dei bezoldiging twee . .. . . Og g g
I C lumen ab C C‘ O“· , H E tot ten hoo Ste wel van wie op andere wijze op I diging van f 125 ’smaands, I’300 ’smaands met 5 driejaarlijksche
I InrO_n· WO { g grond van hunne opleiding en of in aande met den dag van verhoo ineen van f 75 en 1 verhoo-
viei arenkwnwordenverlengd .. ==· , g ¤ g ¤
j I ‘ ' I maatschappelijke werkzaamheid ge- Inscheping naar Indie; ging, eveneens na 3 jaren, van fl00
_ I ; schiktheidvoor hunlaterenwerkkring I , I tot een maximum van f775, onder
L I ‘ I I A wordt verwacht. I ingeï<ï)Iä€ï1O`·gïg3ï_Olïittl;32?[;gg inhouding van` 10 Ojbij aanwijzing
` van f 75O_ I van eene landswomng_
I ‘ I ’ j
j ' I I a'. aan de in Nederlandsch- ‘
j I I f Indië aangenomen candi­j
Q ’ I I daat-gezaghebbers, die met j
. 1 I l I gunstig gevolg het examen j
I I I I ­ voor hulpgezaghebber heb- `
I I I ben afgelegd, wordt eene
= I premie van f300 uitgekeerd.
I I _ I
‘ ‘ I VII. Candidaat=civiel= I 1000 ’SIa‘“S· àënvfênälOïàtOjïïgOI;l,0p8B_ I Men moet voldaan hebben aan het Aan de uitzendingis ver- De bezoldiging van de ingenieurs
ing€ni€urS_ ; dêlltischg examen met den j propsedeutisch examen voor civiel- I bonden: bij den dienst der Staatsspoorwegen
I ’ ­ j ingenieur of aan examens op grond T _ of der Burgelijke Openbare Werken
eersten der maand volgende .. . , g Vjjjg overtocht naar
I . I. I waarvan vrijstelling gegeven wordt I ' I bedraagt t 350 ’s maands en wordt
I I - Op OIO van nOt vOFkrngOn van I van het propaedeutisch of candidaats- I Nnnnrlnnnscnnnnln ln de na 1 2ben 4 `aren verhoogd metf50
‘­ I het diploma. In bijzondere ge- I êxamê ­ I 1 I I I le klasse, ook voor het wet- , ’ d I è ïl 3 .
j I Vallen bij dm aanvang der n voor civie -ingenIeur. Y tig gezhr smaan s yen ver er om e jaren
· j Studie voor CiVi€l_mg€m€m , hln bijzondere gevallen kunnen ook 5 ’ met f 100 smaands totdat het maxi-
I I Duur dermêla C_ tênhoogslw I zij die aan de T. H.S. studeeren en b. eene voorloopige bezol- mum van f1000 ’s maands na19jaren
I j 4 naar g ’ ¤ nog niet zijn geslaagd in het prop. j diging van f200 ’s maands, werkelijken dienst bereikt zal zijn.
j I j J ‘ ‘ j I examen, in opleiding worden ge- I ingaande met den dag van De belanghebbende, die in alle
j j j I nomen. inscheping naar Indië; opzichten voor den hoofdingenieurs-
I I I . gj 35% *@g€·¤¤¢*I<O¤jë¤g i?I“äI§IïSäI”él‘Iï€IiIIïêïi‘rIäïï`§rnäI5ï‘IIgZ-ff
I I in e os en voor ui rus Ing .
I I I I I f 15%- 3ïI‘ïïI2IfI°ï,Iï°II"’$i‘I°‘§ï?II"Iï‘I ügèiëiïënäïzkèiï
I I diging van I 1000 ’s maands met 2
I I I driejaarlijksche verhoogingen van
I I 1 ‘ f 200 en t 150 ’s maands
I I j `
I I . . . I ‘ `
VIII. Candidaat-b0nwk¤r1dïg= I I 1000 SJaa’S· ;ï‘;"¥§;§l nj'ïlIQflë§fS‘t€ g€_ i Men moet voldaan hebben aan het Als boven. Als boven,
I i"g€"'€u*'$· I deeite van het candidaats- . I OOISIO gêdêêltê "a“ h€t.°a!‘d‘dä?"$‘ I '
II I 6 amen met dan eersten dm, · examen voor bouwkundig ingenieur
I nïaêmd ’VOl ende O die van of aan examens, op grond waarvan
I hgtvegkrï gn Vanhêntdi wma j ‘ vrijstelling gegeven wordt van het
Ifi I Duur dêgïoêlaagtenhäo Sté I eerste gedeelte van het candidaats-
II 4 jaar ° ’ g ; I examen voor bouwkundig ingenieur.
1 ‘ ’
I I I ­

I
I

I