HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.26 MB

TIFF (Deze pagina), 15.37 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

- -
J Q Q
11
i .
E
i
i 2 3
i
1 Benamin der in 0 leiding Aanvan en duur t . . _ _
t g p ° Bgdygg dgr toglagg 1 g TO€1äl111gSC1SC1^1€11. U1ïZe11d1ngSV00rWaa1‘den. Bezoldigingsrgggling
1 genomenen. t der toelage. , c
l g 1
; ----­-­--­-­ï--­­--­- -
Q L Candidaat=ambt€l1ar€l] VOO,. { logt) ·Sjn;nS_ Dg toelage yvoydt genoten ·Voor opleidlng kunnen in aanmer- Aan de benoeming tot Aanvangsbezoldiging f 300, met
1 Chinêêsche 7ak€“ geelntentle dg tweenenge ob- Q Q king komen zij, die hebben voldaan êldS:[)1ï?1Ht­3.l11bl€l1ElHIï voor drte_ tweejaarlijksche en daarna drie
· ­ leldlng In Enl­obn_ l I aan een der examens, ter verkrijging Chineesche zaken is ver- driejaarlijksche verhoogingen, elk van
t Na beëindiging vandestudie , Väl1 e€11 ge1111gSe11111'1 Vä11 bekwaam- bonden: f 100 ’s maands, tot een maximum
Q Vooytggzgfy nadat dg betrok- T siteit of de Teehnische Hoogeschool eerste klasse, ook voor het
Q kgng door dgn Ggllvgrlqgllr- ïOf 21311 het €1l1CI€Xê1men van eene wettig oteZin,Val1Ned€rtax1d
l Generaal le benoemd tot no- Q daarvoor naar het oordeel van den naar China en vm daar
_ _ t • · .., . , C (
Q Sptyal]t-gtlq]b’[€ljaat· vOOl‘ C]ll­ 1l§’lI11SJ[EàI' tê1l1à<Ol0l1lCll 111 äällmêfklllg naar Indië;
ngggghg Zalçgly 01’l1€l'l E 1311 €lSSCl100l, dan wel Val] 1 ­
E , wie op andere wijze op grond van mläêïlïfuäätvllïêtïollllng
Q Q , hunne Opleiding en (of) wetenschap- { 1500 gs OS en van
tl Q pelijke werkzaamheid, geschiktheid ’ _ _
'·§ , voor hun lateren werkkring wordt C`· @110 b€ZO1d1§111f< V?111
1 1 Vetwnent f 200 ’s maands, ingaande
met den dag van inscheping
1 Q naar China;
Q a'. cen voorschot van
1 {400 op de in Nederlandsch-
tt o Indië te verdienen bezol-
t diging, terug te betalen in
t door den Gouverneur-Ge-
1 neraal te bepalen termijnen,
1 zulks voor den aankoop
Q van boeken;
id 0. gedurende het driejarie
< e. . . b
l 1 verblijf in China eene door
' den Gouverneur­Generaal
t te bepalen toelage, zoowel
1 wegene dure levenswi'ze
l 1 ~ 1
t ‘ als ter bezoldiging van
i Chineesche leermeesters.
i · .
5 l '
_ [ . . A . _ _ _ _ I
Cal1didaat=t0ll{€l] voor het f1()(iO’sjaars, De toelage V’O·l'(jï genoten t t VOQY 0D1€1d111£' k111111L11 111 32111- AE111 de b<3l10e111l11g tot Eene äElllVZ`tllgSb(êZ()lCllgl]1g/{ll`]{300
l japnnseh, €<§C1{11'C11<§1€ 09 <11'1C·lë11§€_QP· 1 mërkmg kO111€11ï €1dSD11‘Z111t-tolk VOO1' het ja- ’s maands, met drle t,vggj;lal·]jjkSChC
leiding in Europa. ba beein- t rz, Zlj, die llgbbgll volçlann nan Qgll lJZi11SCh 1S verbomlen: en daarna drie driejaarlijksche ver-
t diging VE111 de §tL1d1C111 EUYODZ1, l der examens ter verkrijging van een rz. vrije overtocht in de 11¤O€{111§C11, elk V011 1 100 ’S 111ä€111<1S,
_ wordt deze 111 japan 1/0011- § getuigschrift van bekwaamheid tot eerste klasse, c.q. met wet- ?11Z00 101 1*11 11OO£$1C 1000 ’$111ï1?111<1S­
ct · gezet, nadat de betrokkene 3 V de studie aan eene Universiteit of tig gezin, van Nederland
{ 0OO1'(1C11GOl1V€Y11€UYjG€11CTää1 , ‘ de Technische Hoogeschool of aan naar japan en van daar
1S be1t1Oe111d ’fO'1 ädSl>11H11ï-‘rO11< i het eindexamen van eene daarvoor naar Neder1andsch­lndië;
t voor et japanscli. , naakhlet oordeel van den Minister g,_ C€l1CtCgCt11()CtkOn1i]1g­
1 Q van o onien in aanmerking komende in dc kosten voor uitrusting
t handelsschool, dan wel, van wie op van t 1500. ‘
ij andere wijze op grond van hunne '
g 1 , opleiding en (of) wetenschappelijke f §t)OL$;Qä1ä)LZ§ldlglïg Hïlï '
L Q werkzaamheid,geschiktheid voorhun mgtd d ‘a“ `t 111,tw;
g lateren werkkring wordt verwacht; Cu ‘*g"“‘1‘11$°1‘1°111~
1 1 . . naar japan;
{ Q IJ. officieren van het Nederlandsch- U, om VOOl_SCl_Ot vm
i 1 Indische le er. ‘ . ‘ ‘
g g t400 op de in Nederlandsch- ‘
j , Indië te verdienen bezoldi-
i i
i t
i l
l 1
' l l
t 1
: j t
l
` [