HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 15.51 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

r 1
. 28 29
·ï Benaming der in ovleiding A j ‘ E
5 1 ° Bedrag der toelage. anvang en duur 1 Toelatingseischen. Uitzendingsvoorwaarden. Bezoldigingsregeling.
” genomenen. dan joajaqa j .
E l .
1
, l ·
­* XXV. Adspirant militair ,apgth€= ln totaal f4()C0, . Alg VOO; Camjjdaaj-gOnV€j_ j _ Vooropleidingkomenin aanmerking g rz en b als boven; Aanvangsbezoldiging‘)f350’s maands,
Q kans dan Za klasse bij het nemejjt5aj·tggj~j_ *INederlandersofNederlandscheonder-. c_ als C nja,. boven aa na 1 jaar ..... f400 ,,
2; ls er . N d _l _! d... E danen die of het bewijs bezitten ter j 180 >S maands; na 2 jaren ..... f450 ,, .
jï g m € el " H m' toelating tot een van de‘examina . d van af dan da der en vervolgens om de 2 jaar eene
1 j omschreven in artikel 2 § 4, puntf = mana nl aa n1d..i§€,[aC_ verhooging van f 50 ’s maands;
[ j van hetKoninklijkbes1uitvan27 April j ,nvä€.tpngkI; nïam fasn na 10 jaar dienst als officier volgt
j j ISZL l(S1‘a4afsbläz§1dn°.A$%7t) en 2ënDde V ,Sma;1lï’dSa C H bijlst gescliiktlgeäl bávoräleïingd tot
t arr een en er e van e- ‘ mi i air apo e er er s e asse
{S · j cember1_$78 (naderafgekondigd bijhetj (kapitein); · _
j; ) j Koninklijk besluit van 22 November- ; aanvangsbezoldigingf725 ’s maands
”j j 1893_Sz‘a0tsblad no. 168), mits zijden g en vervolgens om de 2 jaar eene
t 1 Z leeftijd van 22 jaar nog niet hebben l verhooging van _f 50 ’smaands, zoo-
j j E bereikt of wel voldaan hebben aan dat na 20 jaar dienst als officier eene
l een der hiervoren bedoelde examina bezoldiging van f 975 ’s maands kan
_ 1 mits zij den leeftijd van 24 jaar nog Y worden verkregen.
i Q ef l ‘ niet hebben bereikt. ‘ Vergoeding voor huishuur wordt
j jj . j niet toegekend. Indien aan den officier
j Q ‘ ' Y i eene gouvernementswoning wordt
` ijt_ _ j : toegewezen wordt 10 "/0 van de be-
·` l 1 j ” zoldiging ingehouden.
’ 1 n j 1 X Pensioen wordt verkregen na een
s . l a j T i diensttijd van 34jaar, waarvan dejaren
‘ = j j i ­ in Indië doorgebracht, dubbel tellen.
XXVI. Candidaat=landb0uw= Het voornemen bestaat ge landbouwkundige ingenieigs
j ' =° ‘ _ om, te beginnen met het 1 j Q zu en worden werkzaam gested _1j
umdlg mgêmêurs jaar 1920, aan een bepaald i j 1 r den landbouw­voorlichtingzsdienst in
aantal van voor landbouw- l 1 j A Nederlandsch-Indië op eene aanvangs-
gj , kundig-ingenieur studee- i _ bezoldiging van f 275 ’s maands, welke
. rende personen, die zich 1 na 2 jaren dienst in Indië zal worden
aan den lndischen dienst ‘ i t . ï verhoogd met f75 ’s maands. Bij ge-
willen verbinden, eene . ? bleken geschiktheid zullen zij worden
je studietoelage toe tekennen. 1 l j · benoemd tot landbouwleeraar. Het
j $,3, ‘ ' § 1 ‘ voornemen bestaat om de bezoldiging
. I . 1 1 van landbouwleeraren gelijk te maken
j aan de tegenwoordige bezoldiging
. ` l t g van ingenieurs bij de technische
Q; j j E diensten.
­ . l _ '
Y § j V
” . t . . t
ii; 1 t
j ‘ 1) Zie noot als boven.
P l