HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.37 MB

TIFF (Deze pagina), 15.44 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

r I i
I 2
26 27
I · · [ I
, { Benaming der in opleiding Agmvgjjjg gn duur 1
Bedrag der toelage. T [ t. . h Ut d. dj Bj ld. . X jl.
gc,,0mC,,€n_ dm toêlagà [ [ oe a ingseisc en. [ i zen ingsvoorwaar cn. ezo igingsregc ing.
______l___`_`à_`_` [­­-­-­-­-ll---ï
I l d d ` N d I I
[EOIZKHE älmgëwïï 6êlgètgäOäêçenïäëlqïáelzláïpeïääg [ I vijfjarigen leergangin Nederlandsch- _ 2de klasse, ook voor het f 500 ’s maands, benevens eene ver:
» d ° . . ‘ .. ·.. g g Indie of Nederland hebben afgelegd [ wettig gezin; goeding voor vervoerkosten van f 25
ää;gxéïlioïlëälèoglïlägïècèttäg Ogsïèïá Wóläïllgldzll ëlgn [2äI“g€` I 1 dan wel in het bezit zijn van een [ b. eene voorloopige bezol- I ’s maands. Daarna zijn zij bij gebleken
êë ° = g J er @0 . ‘g"?fä I getuigschrift dat een niet geringere diging van f125 ’smaands, geschiktheid opvolgend benoembaar
_ van aanschaffing van eene twee jaren, welke tijd in bij- · [ [ ­kk [· , b [ ‘ · C, d [ d d O, d [ t.
1 eerste iiimisiiiig voor de mam gevallen kan worden I 3 g"‘?"’f“€ °“ W‘ "’ mg “i"” ‘”g· « ¥“=”“ .6 me ‘3“ ab "‘ 1 ° · ­ ­
jg Ccrstcu mn b€d'mUC vm Xjmêuqd [ en die voorts voldoen aan de onder- [ inscheping; a. commissaris der le klasse op eene
E f 750 voor de lmtäcn [èn e ‘ I volgende eischen: c. eene tegemoetkoming bezoldiging van f500-f 700’smaands
bedráqg vm { [ a. het bezit van den staat van inde kosten voor uitrusting , benevens eene vergoeding voor ver-
` ° ‘ Nederlandsch onderdaan op den voet ten bedrage van f 750 (zie voerkosten van f 30 ’s_maands;
S; ‘ [ valp de llzvethvan l10hFebrubari 1910; 2de kolom). bb.aïiàiiiict-hoofëlclcóginigëëabris op eeäe
[ . . I .een rac ige ic aams ouw,eene ezo igmg van - ’smaan s
j g IA lichaamslengte van niet minder dan benevens eene vergoeding voor ver-
I 1.70 M., een behoorlijk voorkomen en [ I voerkosten van f 40 ’s maands;
_, het vrijzijn van sterken drank; i . c. hoofdcommissaris op eene be-
1 5 c. het vermoedelijk bezit van den [ zoldiging van f 800 »f 900 ’s maands
[i i; noodigen tact om tegenover het pu- benevens eene vergoeding voor ver-
lg ­ [ bliek op te treden, zoomede om be- ‘ voerkosten van f 50 ’s maands. De
g . staande voorschriften en bepalingen j bevordering tot adjunct-hoofdcom-
.3 · op te volgen en te doen opvolgen; ‘ niissaris en hoofdcommissaris ge-
,; , d. lichamelijke geschiktheid voor f schiedt bij keuze.
den politiedienst, blijkende uit een [
·, · [ voorafgaand,vanlandswegeigtestel- 1
[ len, geneeskundig onderzoek. j
. . . . _ ‘ I
i i XXlV` Adsplrïmt Offlclêrên van gaf wgën;/£ï)[Iè)aïê;;?;;daat_gOu‘ neQësnëägtrs;and‘daat'g°uv€r' I Alsvoorcandidaat­gouvernements­ [ cz en Z2 als voor de can- AanvangsbezoldigingI)f400’smaands,
[ ZO11dIl€ld CICF ZE! klasse bx] · I· [ artsen, diclaat-gouvernementsartsen; na l jaar ..... T475 ,,
het lggêr m N€d€l­]_=]ndië_ [ [ c. Van af den dag der be- , na 2 jaren ..... f525 ,.
,»[ ' [ [ Q noeming tot officier eene ; en vervolgens om de 2 jaar eene
· _ï g [ I · bezoldiging-gelijk aan het ‘ verhooging van f 50 ’s maands;
[ [ verlofstraktement van een [ na 8 jaar dienst als officier volgt
[gi [ _ I [ 1ste luitenant ad f 195 I bij geschiktheid bevordering tot offi-
’ g _ I . ’s maands; I cier van gezondheid der 1ste klasse
. [ d. Van af den da derin­ ; ka itein ·
a. , . . D ’ . . ,
[ [ schepingnaarIndiehetacti- I aanvangsbezold1g1ngf750 smaands,
[Qi? [ [ _ viteitstraktement van f400 ‘ en vervolgens om de 2 jaar eene ver-
[ [' ~ ’s maands. [ hooging van f 50 ’s maands, zoodat
[ [ I i na 18 jaar dienst als officier eene
[ I I ; bezoldiging van f 1000 ’s maands kan
­I¥I,: [ ‘ g I worden verkregen.
Nw [ , . .
gg 1 I ; · Vergoeding voor huishuur wordt
I [ [ [ niet toegekend. Indien aan den officier
I [ 1 eene gouvernementswoning wordt
Zij [ [ ' toegewezen, wordt 10 "/0 van de be-
ijgï [ I . zoldiging ingehouden.
{E » [ I , Pensioen wordt verkregen na een
[ I i [ [ [ diensttijd van 30jaar, waarvan dejaren
[ [ I in Indië doorgebracht, dubbel tellen.
I I) Deze bezoldigingsregeling is voorloopig
. _ I [ I en zal eerst van kracht worden, nadat de
Ir . I x Idaarvoor bij aanvullingsbegrooting aange-
g°· · L I : vraagde gelden door de Staten­Generaal zullen
fa , , I . zijn toegestaan, en zal alsdan vanaf 1 januari
gp 5 [ 1920 in werking treden.
ii
I

is