HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.51 MB

TIFF (Deze pagina), 15.44 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

ll eeee e e " D D en e ` met eeeeNWeee­Yeee-_*ew_eeeeFe_%__e__eee~#eeeeeeeeeeeeeeee
.
‘ 24 25 .
Bennnnng ner in Olnennng Bedrag dee toelage- Awvawg en dun? Toelatingseischen. g Uitzendingsvoorwaarden. * Bezoldigingsregeling.
~ ; genomenen. l der toelage. ‘ ­
" L l Allen genieten boven hunnebezol-
? ; diging eene vergoeding voor voeding,
> 1 t bedragende voor de gezagliebbers f 75
_ · · i ’s maands en voor het overige perso-
2 _ i neel f50 ’s maands.
1 j , e Voor de berekening van pensioenen,
. l ij j bijdragen daaraan, wachtgelden, non-
. t j activiteitsbezoldiging, verlofsbezoldi-
ging en bijdragen aan en bedeelingen
1 ` < i uit het weduwen- en weezenfonds voor
ij t I f ' burgerlijke ambtenaren. wordt de be-
`* ‘ . E r zoldiging met l 100 verhoogd.
. gij ‘ je ` `
i- nl · ii Voor aanstellin ' " ' ' ` "
j , . _ .. » . . V . . · g tot adjuct-land- p cz. Vrije overtocht naar De bezoldiging van f150 smaands
ll XXn· AdJnnCt=la"dn1ete‘§ bu het _`/EeZfelleäälfegngäeeläêeelege) Zoêävlêïeeeeeorelegn bgigegjgggggg # meter, komen in aanmerking zij, die Nedei·landsch­lndie in de wordt genoten egedurende de twee-
j Kadaster. (Opleiding Ill ‘ ‘ demand zijn uitgezonden als j jg voldaan hebben aan een der volgende 2de klasse, ook voor het jarige studie aanclenopleidingscursus.
j f Indië,) # _ . . _ j g examens: wettig, gezin- Daarna, bij plaatsing aan een kadaster-
i ‘ Qääleäfgeegäeene§‘§j‘e‘eI’e‘ef j èj d. net eindexamen eener nnegeie zi. eene voorloopige eener- 1<a¤t<><>_lx Z<>¤l¤¤g mw HM i¤ het
’ U » burgerschool met vijtjarigenleergang di in van f 125 ’s maands bezit ls van het genngscnnn voor
~ sten der maand volgende op . . g E . . .
. die Waarin Zij zijn aangesteld j j` l11Ned€1‘läHd OfNeClefla1’1ClSCh-lI1d1eOl ijigaajide met den dag van lnnnmeteri nnlwclk na 5 Jaren dienst
’ j en ävaarm zi- zich aan den O _ 5 1 een naar het oordeel van den Direc- inscheping; nOOY nu nnüggên Van een exnnlcn
[ j jejdingscursàs van het Kg ï teur_van Binnenlandscli Bestuur, dan e_ eene tegemoetkoming kan wordenverworven,t200’smaands,
i daster te Bandoeng hebben i il W@¤¤g@va1v@¤ ¤1tZ€¤d¤¤g¤ltN@¤@r· in de kosten voor uitrusting terwln ee eeeelelgieg veel hm ege
l · j aangemeld s gi land, naar dat van den Minister van van { 750 bedwld getuigschnit bezitten t M
* ` l gj Koloniën, daarmede gelijk te stellen ' b€ClFä?¤gt· _
V ' Qxajjjgjq, jndjgyj dgn uitslag dgy ' De läll(lm€t€l'S, WEl3l”l()€ dC21Clju11CT­
E e Qxamgyjsy dan wg] Op ajjdgyg Wijze l3l1CllllC'(€I‘S Hlêt lö.IlClfl`l(Zl€l'S(EX21l’llCI1
ze j ; vgldggndg kgmqjg van dg Wiskunde . 7 l)Cl1OEI11d l(Lll1ll€ll WOlïClçll, ()lllZV21llg€ll
jj . i gi blijkt; eene aanvangsbezoldigmge van f $00
{ IJ. het examen voor adspirant-land- l j S maands met ej dneleerànkseeee vee
if i • 5 meter bij het Kadasterin Nederland; j neoglngen Yan 75· we at L Inaxn
iv ij . mumbezoldiging f 600 s maands be-
je I gj c. het_examen voor adjunet-land- draagt
jj: j meer bij heet Kgdastçr med--¥¤dçe . B€IlO€mlI‘lgl0'[l3€¥V€l£lT(Il€F€l1lllSj)€C­ .
ij.; Q {i .a 11 ne.°e.en teg ee läe Venn teur uit de kadaster-ambtenaren ge-
li . gj äeïägrdzàg leg; rêllenaegn neo Veneä schiedt bij keuze. De bezoldiging der
if l _ ij hebb ber ike J g bewaarders bedraagt t 700 ’smaands
{,5 L ij ­ee e ‘ ­ met l lverhooging van tl00’s maands
te . l Un een g€n€"Sk“nn‘g.9nn€*Z°€k na a jaren dienst als zoodanw De
’l n " t li moet Znn gebleken, daten Veer den inspecteurs ontvangenf800’s mäands
i ¤ ” ellenst Ven `hetKeeleStei.m Neennele met 2 driejaarlijksche verhoogingen
jj l j lichamelijk geschikt zijn bevonden. van f 100 ,e maande °
` A E Het examen Sue e werdt alleen De bezoldiging van het hoofd van
`ii . l efgenemem Wanneer geen pereenem den dienst bedraagt t 1l00 en na 2
als bedoeld sub rz en 12 kunnen eeen f 1200 ,e llmahds
.1jlj I worden verkregen. J ‘ ' ·
je . . . j . . _ . . _ i i Voor aanstelling tot leerl1ng-com- Voordeinhlederlandaan- Na voor het eindexamen van den
je XXIII. l..ee1‘llUg;=e0mmlSSEET{SS€l? VBêzfnllqlfälfëgngääääênëlääênj e Aanvang der bezoldiging t missaris van politie komen in aan- gewezenen: tweejarigen leergang geslaagd te Zijll,
Vane politie. (Oplexdmg ll'! Vääs eene Vergoeding voor rz, veer hen, die uit Neder- ) el merking personen, niet ouder dan Q . Vrije overtocht naar worden de leerling-commissarissen
gt Indië,) Vervoerkoeeen van f 25 land zijn gezonden, met den l ;§ 28 jaren, die met gunstig gevolg Nedeel,mdeCh_lndie in de aangesteld tot commissarissen der ze
,S maands, terwijl Voorts j dag van giankomgt te Batavia; , het eindexamen eener H. B. S. met l _ ‘ ` klasse op eene bezoldiging vant350 -
e. L
l
te l
ti j
zt .
nie 5