HomeOverzicht van betrekkingen in Nederlandsch-Indië waarvoor met lands steun wordt opgeleidPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.37 MB

TIFF (Deze pagina), 15.55 MB

PDF (Volledig document), 24.24 MB

& 22 1 23

j j Benaming der in opleiding 1 B d_ d _ Aanvang en duur '
gonomonw . 6 lag Cl melagg del, toelage Toelatingseischen. Uitzendingsvoorwaarden. Bezoldigingsregeling.
1 ___ _. ‘ Ft i
~ XX' Candidëfdglndische hoofd: f 800 isjaam êiçmämg dm- toêlagät · a Voor opleiding komen in aanmer- Aan de uitzendingis ver- Op de begrooting voor het jaar
OI1d€l”WljZ€t‘S. lêidgn en aanvang er Op' A king jongelieden, in bet bezit van de bonden; 1920 zijn gelden uitgetrokken om voor
Duä der toelage: l jakte vairbekwaamlieid als onder- o_ Vrijo Ovgrtocht mm de onderwijzers met hoofdakte de
als moe] 2 jaar j wijzer! die den leeftijd van 28 jaar Nodol­jauCjSoh_jndjë in de Ol”ld€I'VOigEl"idC Säiïlïlsfegêllllg vast te
. ° ' ! nog niet hebben bereikt. jojo kjosso, ook voor hot stellen:
` Worrrg gezin; aanvangsbezoldiging f250 ’s maands.
1 ] b. eenvoorloopigebezol- na 1 jaïar diens? f300 ,,
. t diging van i 150 of f 200 ,, 3 ,. ,, . . . f350 ,.
. ij ’s maands, ingaande met ,, 5 ,, ,, ...t400 ,,
i~ ' den dag van inscheping ,, 8 ,, ,, . . . ,.
t _ naar Indië; ,, ll ,, ,, . . ­ 5 .,
1 . 1 C. eene tegemoetkoming ii Vr ir 97 ­ ­ ­ TGZ5 ,,
ä j voor uitrustiïig van f 1250 »» rr » » · · gr 700 ­­
V ° 1 of H500 rorwrlr dat oodräg Aan de bevordering tot onderwijzer
V wordt Vorhoogd mot r loo der lste klasse (hoofdactebezitters
Voor het ooïrr Varr oorro worden dadelijk als 2de klasse uit-
j ï ' ïrkto Voor de Fransche rod] gezonden) is eene verhooging van
i oo Voor de Mëdolsoho mal bezoldiging van f 50 ’s maands ver-
od dol-ddd‘oo Volkodkrrodo bonden, zoodat het eindtractement
Vïm Nodorldrrdsohdrrdrëi od van den onderwijzer der lste klasse
. met f 75 voor het bezit van f 750 ·S maands mj b€dyaggj­j_
oiko andere Vorgorls de Bij de vaststelling der aanvangs-
> wetten Op het middelbaar- bezoldiging zinieii de Hoiiaiicisciie
od oohor ldgor oodorwrls dienstjaren voor de toekenning van
· i Vorkrrlgoäro dkror mor dd- periodieke verlioogingen tot een max.
i Zorldorrrrg Van dio Voor de van 12 jaren voor de helft medetellen.
i, i ` j Vrrlo‘ od o_rdoooroProgod Een onderwijzer met bijv. 6 dienst-
{ i dor gymddsrrok oo dro Voor jaren h.t.l. geniet derhalve een aan-
ik i S¤h<><>¤S¤¤riiv@¤, met dien vangsbezOi<i`igiiig van isso remmers.
j’ ; verstande, dat voor twee of
i1 A 1 meer akten inhetzelfde vak
j. 1 1 de verhooging slechts een-
i i maal wordt toegekend.
n, , ä ‘
XXL Derdäoïïlclerên (Stuur: I Ten iieogste r9°°’$1a*‘rS· Aälïvlïntgbdêt tgêlagïïd. Men moet voldoen aan de eischen Aan de uitzending is ver- De bezoldiging bedraagt f 100
jà ïdêlï) bl] de GOllV€l’l1€t1€HfS= 1 Dtïlr ger ïgääaggop Cl mg' voor toelatiçg tot de betrokken zee- bonden: ' ’s maands. Men kan bij gebleken ge-
1 arme, . . Z ‘ vaartschool prospectusvande school .. schiktheid en bestaande vacature be-
; tan hoogste dna laan t aan te vragen bij den Directeur). lngië Edge ïxvêgêäêhlïlïsêgèr vorderd worden tot tweede officier op
j . . j De opleiding geschiedt aan de Ook voor het Wêm Uêzmï eene bezoldiging van f 125 ’s maands,
` ‘ j kweekschool voor de zeevaart te _g= ’ tot eerste officier op eene aanvangs-
ii Y j Amsterdam, aan de zeevaartschool _o· oooo vergoeding Voor bezoldiging van f 150 ’s maands en
‘* j in het zeemanshuis te Amsterdam, ¤¤tr¤St¤¤eSl<¤St¤¤ rod oo" eene hoogste bezoldiging van f 300
j[ ­ E en aan de gemeentelijke zeevaart- drago Vdo r7oo§ ’s maands (te bereiken door drie
rij ` ` Y scholen teRotterdam enTerschelling. aeenevoorloopigebezol- tweejaarlijksche verhoogingen van
1* 1 I diging van f125’s maands, f 50 ’s maands) en tot gezaghebber
1 ingaande met den dag van op eene aanvangsbezoldiging van t350
ir, insche in naar Indië. ’s maands en eene hoogste bezoldiging
.j D g _
van f600 ’s maands (te bereiken door
Qi ‘ vijf tweejaarlijksche verhoogingen van
jj f 50 ’s maands).
li
ir
ii
i
1
ï5
it
Qi